{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Dla Mieszkańca

Zdrowie

Po reformie administracyjnej z 1 stycznia 1999 roku, zadania z zakresu ochrony zdrowia przejęła administracja centralna i podległe jej agendy, a także starostwa powiatowe nadzorujące m.in. szpitale powiatowe. W zakresie ochrony zdrowia Gmina Miasto Sochaczew prowadzi zorganizowaną działalność mającą na celu proponowanie takich rozwiązań,  które mają realne szanse na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa.

Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego realizuje zadania poprzez promocję trzeźwości, pomoc terapeutyczną oraz edukację prozdrowotną w szkołach. Co roku prowadzone są akcje prozdrowotne, m.in. bezpłatna mammografia, honorowe krwiodawstwo, szczepienia przeciwko grypie, badania ultrasonograficzne dla dzieci od 9 miesiąca do 6 roku życia itp . Wydział odpowiada również za profilaktykę zdrowotną, wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, organizację wakacyjnych wyjazdów wypoczynkowych dla najmłodszych oraz zajęć sportowych. Wydział realizuje Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

Urząd Miasta nadzoruje i kontroluje podległe placówki, tj. Środowiskowy Dom Samopomocy opiekujący się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, Dzienny Dom Pomocy Społecznej dbający o seniorów, Centrum Usług Społecznej oraz Miejski Żłobek Integracyjny zapewniający kompleksową opiekę dzieciom od 20 tygodnia życia do wieku 3 lat, które w zakresie własnych zadań również zajmują się ochroną zdrowia.