Sobota, 25 maja 2024
Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
pochmurno
14°C
Powróć do: Urząd Miejski

Wydział Ochrony Środowiska

Kontakt: 

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: 46 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: srodowisko@sochaczew.pl, SmieciPoNowemu@sochaczew.pl

 
Godziny przyjęć:

Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

 
Kierownictwo: 

Naczelnik: Agnieszka Tomaszewska

Tel.:  (46) 8622235 w. 337

e-mail: srodowisko@sochaczew.pl

 

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GOK)

Pracownicy:

Specjalista – Justyna Brzóska-Adamiak , pok. 323, tel. w. 410, 411

Podinspektor - Urszula Siekiera, pok. 323, tel. w. 410, 411, urszula.siekiera@sochaczew.pl

Podinspektor - Agnieszka Poryszewska, pok. 323, w. 412, agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Inspektor - Katarzyna Jaworska, pok. 323, w.  412

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska - Magdalena Misiewicz - Rosik, pok. 324, tel. w. 397, e-mail: srodowisko@sochaczew.pl

Podinspektor - Karol Jarka - pok. 324, tel. w. 407

Podinspektor - Martyna Ploch - pok. 324, w. 391

 
Kompetencje i zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy wykonywanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i ochroną środowiska na terenie Miasta, obejmujących   w szczególności:

1. Zaplanowanie, wdrożenie i nadzór nad realizacją gminnego systemu gospodarowania odpadami  komunalnymi.

2. Prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem i realizowaniem założeń polityki ochrony środowiska, w tym:

a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (ustawa o ochronie przyrody),

b) wydawanie decyzji o umarzeniu opłaty za usunięcie drzew lub krzewów jeżeli przesadzone lub posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność  po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia lub posadzenia  lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości (ustawa o ochronie przyrody),

c)  wydawanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty lub przesunięcia  terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ( ustawa o  ochronie przyrody ),

d) wydawanie decyzji w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za:                    

- zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń  technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności ( ustawa o ochronie przyrody),

- usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia (ustawa o ochronie przyrody),

- zniszczenie drzew,  krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych ( ustawa o  ochronie przyrody ),

e) wydawanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności kary pieniężnej, na okres 3 lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów (ustawa o ochronie przyrody),

f) wydawanie decyzji w sprawie umorzenia po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary i stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewów albo odtworzeniu korony drzewa (ustawa o ochronie przyrody),

g) wydawanie decyzji o umorzeniu w całości kary pieniężnej za zniszczenie zieleni, jeżeli posiadacz nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren zieleni (ustawa o  ochronie przyrody),

h) wydawanie decyzji o rozłożeniu na raty administracyjnej kary pieniężnej (ustawa o ochronie przyrody),

i) nadzór nad stanem zieleni wysokiej, rosnącej nad terenach, należących do gminy, 

j) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), 

k) wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca   nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami  w miejscu do tego celu  (ustawa o odpadach),

l)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

m) utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych w należytym porządku i czystości,

n) wykonywanie zadań w zakresie gospodarowania wodami, ochrony wód i ich zasobów (ustawa Prawo wodne) obejmujących w szczególności:

- utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym rowów melioracyjnych, będących własnością gminy,

- wykonywanie pomiarów podstawowych wskaźników substancji zanieczyszczających wprowadzanych w wodach opadowych do wód lub do ziemi,

- naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania substancji   zanieczyszczających do powietrza oraz do wód lub do ziemi,

- wydawanie decyzji wyznaczającej część nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody objętej powszechnym korzystaniem,

-  wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodowane przez  właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,

 - wydawanie decyzji zatwierdzających ugody dotyczące ustalenia zmian stanu wody na gruncie, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną,

o) wykonywanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ustawa Prawo ochrony  środowiska) obejmujących w szczególności:

- wydawanie decyzji nakładającej na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku przeprowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 147 ust. 1,2 i 4 ww. ustawy, lub obowiązki nałożone w trybie art. 56 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,

- wydawanie decyzji  ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,

- wydawanie decyzji w sprawie wnoszenia sprzeciwu w sprawie rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny, która podlega zgłoszeniu,

- wydawanie decyzji nakazujące osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,

- wydawania decyzji w sprawie wstrzymania użytkowania urządzenia lub instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska w przypadku  nie dostosowania się do wymogów ww. decyzji,

- wydawanie decyzji wyrażających zgodę na podjęcie wstrzymanej działalności lub użytkowania po stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania działalności lub użytkowania, wydane na podstawie ww. decyzji,

- występowanie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony  Środowiska z prośbą o wstrzymanie działalności, która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi oraz powoduje znaczne pogorszenie stanu środowiska, 

- przyjmowanie wyników pomiarów,

- przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1 ww. ustawy,

- współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu  środowiska oraz składanie wniosków o  przeprowadzenie kontroli,

3. Koordynowanie działań podległego Wydziału.

4. Opracowywanie projektów uchwał, programów, planów, strategii, regulaminów w zakresie zadań Wydziału.

5. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Wydziału

 

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Odpadami należy w szczególności:

1. Prowadzenie gminnego systemu gospodarki odpadami poprzez:

a) nadzór nad przedsiębiorstwem, który w drodze przetargu jest odbiorcą odpadów komunalnych od nieruchomości objętych systemem, w szczególności:

- spełniane wymogów określonych w obowiązujących przepisach,

- terminowe wywiązywanie się z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,

- ocena jakości  realizacji zleconej usługi odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- rozliczenie za zrealizowaną usługę, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców

b) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podmiotów objętych systemem,

c) prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 

d) podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości  na terenie gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Opracowywanie projektów uchwał, programów, planów, strategii, regulaminów w  zakresie zadań referatu,

3. Koordynowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej frakcje zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew, w tym tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów,

4. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Przyjmowanie i weryfikacja składanych przez przedsiębiorców sprawozdań kwartalnych oraz  sporządzenie do Marszałka Województwa  i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Podejmowanie działań w celu zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i  rozbiórkowych.

7. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

8. Prowadzenie Rejestru działalności regulowanej.

9. Prowadzenie obsługi księgowej systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

10. Prowadzenie egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Referatu.

 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.