Sobota, 25 maja 2024
Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda
pochmurno
18°C
Powróć do: Oświata

Szkolnictwo niepubliczne

Uzyskanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Sochaczew

Wnioskodawca

- osoby prawne, którymi są m.in.: stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego,
- osoby fizyczne (każdy człowiek mający pełną zdolność do czynności prawnych – pełnoletni i nieubezwłasnowolniony).
Osoby te zwane są organami prowadzącymi.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21

osoba do kontaktu: Ewa Falenta tel. 46-8621953 wew. 46, adres e-mail: oswiata2@sochaczew.pl

 

Podstawa prawna: Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz.910 z późn. zm.)

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

określenie nazwy szkoły lub placówki,
- określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki,
- informację o siedzibie szkoły lub placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, dzielnicy oraz numer telefonu kontaktowego);
- informację o miejscu prowadzenia szkoły lub placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, dzielnicy oraz numer telefonu kontaktowego);
- oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
- określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki;
- informację, czy szkoła ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;
- formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego).


Wzór wniosku oraz formularz – dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) znajduje się w pliku do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

Statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe i art. 102 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole wychowania przedszkolnego opracowanym na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1520 z póżn. zm.)
- Listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów).
- Zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej (art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe) w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej.
- Informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:
możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
realizację innych zadań statutowych,
w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
- Pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty - dotyczy szkół.


Dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę tj.: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osób prawnych).
Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw).
Po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych szkoła lub placówka zostaje zarejestrowana w Rejestrze Szkół i Placówkę Oświatowych, co jest związane z nadaniem szkole/placówce numeru REGON.

Zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić, w ciągu 14 dni, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

W przypadku dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia informacji aktualizujących dane dotychczas zawarte w rejestrze.

Wniosek o zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych znajduje się w plikach do pobrania.

Osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia wraz z wnioskiem o zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji formularz - dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) przeznaczonym dla właściwego typu szkoły/placówki.

Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wpis szkoły do ewidencji
Format: docx, 17.96 kB
Wniosek o wpis punktu przedszkolnego do ewidencji
Format: docx, 17.59 kB
Wniosek o wpis przedszkola do ewidencji
Format: docx, 16.45 kB
Zobowiązanie
Format: docx, 14.05 kB
Informacja o warunkach lokalowych
Format: docx, 19.96 kB
Wykaz kadry pedagogicznej
Format: docx, 15.03 kB
Dane uzupełniające
Format: docx, 21.3 kB
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.