{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Dla Mieszkańca

Polityka społeczna

Miasto Sochaczew realizuje politykę społeczną na kilku polach. Ratusz i podległe mu placówki, we współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi, zajmuje się rozwiązywaniem problemów, które dotyczą ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, bezdomności, kwestii mieszkaniowych itp. Zajmuje się także zagrożeniami społecznymi typu alkoholizm i narkomania.

Miasto nadzoruje trzy placówki – jednostki organizacyjne działające w systemie polityki społecznej:

1.Centrum Usług Społecznych
2.Środowiskowy Dom Samopomocy
3.Miejski Żłobek Integracyjny
 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.pdf
 
Jednym z ważniejszych zadań Miasta Sochaczew jest pomoc najsłabszym. Miasto realizuje te zadania przy pomocy przy pomocy Centrum Usług Społecznych. W CUS można uzyskać: zasiłek stały, okresowy, celowy (np. na zakup węgla), specjalny zasiłek celowy. Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (matką, ojcem lub rodzeństwem), podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych, zapewnia bezdomnym schronienie, posiłek i niezbędne ubranie, świadczy też usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze. CUS prowadzi też DDPS, Klub Senior+ i Świetlicę "Nasza Baza".

ŚDS zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, a Miejski Żłobek Integracyjny opieką nad najmłodszymi dziećmi.