{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gospodarka odpadami

śmieci_po_nowemu 

Obsługą systemu gospodarki odpadami na terenie miasta, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych zajmuje się przedsiębiorstwo Partner Dariusz Apelski w Warszawie.

ikona_odpady_mini  Stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbieranych od mieszkańców  w Sochaczewie to od 1 lipca 2021 roku: 29 zł od osoby miesięcznie (za odpady segregowane), a przy kompostowaniu bioodpadów w kompostownikach przydomowych 25 zł od osoby miesięcznie (dotyczy to wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi).

Nie ma już możliwości zadeklarowania braku segregacji odpadów na nieruchomości. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy dotychczas w deklaracji zgłaszali, że nie będą segregowali odpadów są zobowiązani do ich selektywnego zbierania i muszą złożyć w urzędzie deklarację, w której zgłoszą tę zmianę.

ikona_odpady_mini W związku ze zmianą od 1 lipca 2021 r. stawki za odbiór odpadów do właścicieli nieruchomości, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Urząd wyśle pisma informujące o nowej stawce opłaty i określające nową wysokość miesięcznej opłaty.

Opłaty wnosimy bez wezwania co dwa miesiące. Kwotę obliczamy sami w następujący sposób: liczba osób zamieszkujących dom lub mieszkanie x 29 zł (lub 25 zł – dotyczy tylko nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym) x 2 (liczba miesięcy). Opłatę przelewamy na przypisany nam indywidualny numer konta bankowego (patrz po lewej – zakładka JAK I GDZIE PŁACIĆ).

   

Terminy wnoszenia opłat:

za styczeń i luty - do 15 lutego,

za marzec i kwiecień - do 15 kwietnia,

za maj i czerwiec - do 15 czerwca,

za lipiec i sierpień - do 15 sierpnia,

za wrzesień i październik - do 15 października,

za listopad i grudzień - do 15 grudnia,

   

ikona_odpady_mini Posiadacze dwóch kart: Sochaczewskiej Karty Seniora 75+ oraz Sochaczewskiej Karty Rodziny mają prawo do 50 proc. zniżki w opłacie. Muszą tylko pamiętać, że zniżka będzie naliczona wtedy, gdy za śmieci płacą w terminie. Jeden dzień spóźnienia powoduje, że posiadacze karty tracą prawo do ulgi, warto zatem przelew wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, by był na koncie UM we wskazanych powyżej terminach wnoszenia opłat.

 Wszyscy mieszkańcy muszą segregować wytwarzane w domach odpady. Wiąże się to z koniecznością złożenia przez właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas deklarowali brak segregacji nowych deklaracji w Urzędzie, w których zgłoszą selektywne zbieranie odpadów.

ikona_odpady_mini W przypadku stwierdzenia i poinformowania Urzędu przez firmę Partner, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów wówczas zostanie ustalona dla niego decyzją administracyjną opłata miesięczna za odbiór i zagospodarowanie odpadów przy zastosowaniu podwyższonej stawki 58 zł od osoby miesięcznie. W związku z tym właściciel nieruchomości będzie zobowiązany  zapłacić 2 razy więcej za dany miesiąc niż wynikałoby to z wysokości opłaty ustalonej przy wykorzystaniu stawki podstawowej tj. 29 zł  od osoby miesięcznie.

 Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuciły na samorządy, a przede wszystkim na mieszkańców, nowe zasady segregowania odpadów. W związku z tym w zabudowie wielorodzinnej odpady są zbierane nie w czterech, lecz w sześciu pojemnikach.

ikona_odpady_mini Najważniejsze zmiany to zbieranie odpadów segregowanych w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach o określonych kolorach, a w zabudowie jednorodzinnej w workach o takich samych kolorach jak pojemniki:

- niebieskim – papier, tektura,

- żółtym – plastik, metale, opakowania wielomateriałowe,

- zielonym – szkło,

- brązowym – bioodpady.

Bez zmian pozostaje zbieranie odpadów zmieszanych i popiołu ( jeśli występuje ).

ikona_odpady_mini Zwiększyła się częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych (kuchennych i zielonych), które są zabierane co najmniej raz na dwa tygodnie,  a w zabudowie wielorodzinnej częściej  z częstotliwością analogicznie jak odpady zmieszane. Rzadziej niż dotychczas odbierane jest wyłącznie szkło z terenu zabudowy jednorodzinnej – raz na trzy miesiące.

W zabudowie jednorodzinnej pojawił się nowy worek (niebieski) na papier, który dotychczas gromadzony był we wspólnym worku z plastikiem.

W zabudowie wielorodzinnej dotychczas metale i opakowania wielomateriałowe wrzucano do innych pojemników. Od maja te odpady trafiają do wspólnego pojemnika przeznaczonego na plastik, metale i opakowania wielomateriałowe. 

   

ikona_odpady_mini Na terenie miasta nie organizuje się zbiórek odpadów wielkogabarytowych, budowlanych spod posesji i wiat śmietnikowych. Każdy z nas musi oddawać np. stare meble, dywany, odpady budowlane poremontowe, chemikalia czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Od 1 czerwca 2020 r. taki Punkt funkcjonuje na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew spółki z o.o. – Oczyszczalni ścieków – przy ul. Aleja 600 lecia 69 w Sochaczewie. 

   

ikona_odpady_mini W całym mieście znormalizowano kolory pojemników i worków na odpady. Śmieci zmieszane jak dotychczas wyrzucamy do czarnych pojemników, papier do pojemników i worków w kolorze niebieskim, szkło do zielonych, odpady biodegradowalne trafiają do pojemników i worków brązowych, plastik, metal i opakowania wielomateriałowe do żółtych, a popiół do szarych.

   

Worki na śmieci segregowane są dostarczane bezpośrednio do domów. Można je także odbierać w UM.

   

ikona_odpady_mini Od 1 maja 2020 r. zmianie uległ sposób rozliczania się z firmą Partner. Miasto płaciło „powykonawczo” tj. za każdą odebraną tonę odpadów. W związku z tym ważne jest eliminowanie procederu „podrzucania” odpadów, gdyż za ich odebranie trzeba również zapłacić. 

   

Wszelkich informacji na temat gospodarki śmieciowej, terminów, harmonogramów, jej zasad działania na terenie miasta, udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie pok. 43, tel. 46 862-22-35 wew. 410, 411, 412.