Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
słonecznie
21°C
Powróć do: Uczeń

Stypendia socjalne

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

·       uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

·       wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej: socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

·       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

·       pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.). W chwili obecnej jest kwota w wysokości 600 zł. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ww. ustawy są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ww. ustawy, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. 2022 poz. 2230 z późn. zm.)

Ponadto warunkiem przyznania stypendium z budżetu miasta Sochaczew jest zamieszkanie na terenie miasta Sochaczew.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Do składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego uprawnieni są:

·       rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia;

·       pełnoletni uczniowie;

·       dyrektorzy szkół, do których uczęszcza uczeń 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, zawierający dane, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek może być złożony po upływie terminu, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania powyższych terminów. 

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dołącza się dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie (zaświadczenia, oświadczenia, nakazy płatnicze, decyzje, itp.).

Stypendium szkolne przeznacza się na konkretny cel związany z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów i wspomaganiem ich rozwoju i może być udzielane w formie:

1.       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych;

2.       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

1)   podręczników i ćwiczeń szkolnych nierefundowanych w ramach programów pomocowych, lektur szkolnych, słowników, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego;

2)   tornistra, plecaka, przyborów szkolnych;

3)   odzieży sportowej (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulki gimnastyczne, getry itp.) i obuwia sportowego (tenisówki, halówki, trampki, adidasy) na zajęcia wychowania fizycznego, wyposażenia na basen oraz wymaganego przez szkołę stroju galowego;

4)     komputera, laptopa, tableta, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura, tusz/toner, papier do drukarki, płyt CD i DVD oraz części komputerowych usprawniających działanie posiadanego komputera;

5)     abonamentu za Internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego (z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych);

6)     innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym;

7)     zakup przyborów, ubrania ochronnego do nauki zawodu lub odbycia praktyk niezbędnych w procesie edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę);

3.       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w tym w szczególności kosztów:

a)       dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;

b)      zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji;

c)       pokrycie czesnego;

4.       świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie, o których mowa w ust. 2.

W przypadku otrzymania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego, wnioskodawca dokumentuje wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne oraz przedstawia dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków na żądanie Burmistrza.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż od września do grudnia danego roku i od stycznia do czerwca kolejnego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż od października do grudnia danego roku i od stycznia do czerwca kolejnego roku

Stypendium przyznane w formie bezgotówkowej realizowane jest poprzez refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne ucznia.

Refundacji kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów tj.: imiennych faktur VAT lub rachunków, imiennych biletów miesięcznych i innych dowodów wpłat.

W przypadku poniesienia wydatków związanych ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjazdami do kina, teatru, muzeum itp. wydatki można udokumentować na podstawie oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Dopuszcza się możliwość zakupu używanych podręczników, komputera, sprzętu sportowego lub instrumentów muzycznych. W sytuacji kupna artykułów używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczej poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży.

Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków przedkłada się w terminach:

1) do 15 grudnia - za stypendium przyznane na okres od września do grudnia danego roku szkolnego,

2) do 15 czerwca - za stypendium przyznane na okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.

Wypłata nastąpi w ciągu 15 dni od dnia zaakceptowania przedłożonych dokumentów przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub gotówką w placówce banku obsługującego

Pouczenie:

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty ).

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty ).

 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.