{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Urząd Miejski

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (KOC)

Kontakt: 

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: 46 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 46 8622602

e-mail: oc@sochaczew.pl

 
Godziny przyjęć:

 Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

 
Kierownictwo: 

Naczelnik: Mirosław Grzybowski, pok. 413, w. 343

Tel.: (46) 8622730 w. 416, (46) 8622152

e-mail: miroslaw.grzybowski@sochaczew.pl

 
Pracownicy: 

Główny specjalista - Andrzej Książkiewicz, pok. 421, wew. 416, andrzej.ksiazkiewicz@sochaczew.pl

Główny specjalista - Tomasz Stasiak, pok. 421, wew. 415, tomasz.stasiak@sochaczew.pl

 
 Kompetencje i zadania:

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej należy prowadzenie spraw związanych z kierowaniem i koordynowaniem przygotowań oraz realizacją przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa, obrony cywilnej i spraw obronnych przez zakłady pracy i instytucje działające na administrowanym terenie, ustalonym w przepisach dotyczących powszechnego obowiązku obrony i innych przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez uprawnione organy, a w szczególności :

1. W zakresie zarządzania kryzysowego :

- pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego podczas zaistniałej sytuacji kryzysowej;
- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
- dokumentowanie działań podejmowanych przez Wydział;
- prowadzenie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta;
- przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
- gromadzenie i aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców Miasta mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludności, znaczną destrukcję w infrastrukturze Miasta, uszkodzenia lub - zniszczenia urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych do funkcjonowania Miasta;
- powiadamianie i alarmowanie mieszkańców o zagrożeniach dla ludności i środowiska naturalnego na terenie Miasta oraz sposobach minimalizacji ich skutków;
- przygotowanie wstępnej analizy powstałych zagrożeń i uruchomienie działań ochronno – ratowniczych, zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania;
- stworzenie zaplecza dla pracy zespołów doradczych wspomagających podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof lub kryzysów;
- współdziałanie w zakresie wymiany i analizy informacji ze służbami i inspekcjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie Miasta;
- gromadzenie i aktualizacja baz danych o zagrożeniach oraz siłach i środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
- planowanie i organizacja łączności dla potrzeb kierowania obroną cywilną w sytuacjach kryzysowych;
- organizowanie szkoleń i treningów dla właściwych grup i zespołów wykonujących zadania z zakresu reagowania kryzysowego.


2. W zakresie obrony cywilnej:

- planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej oraz ustalanie zadań w tym zakresie instytucjom, podmiotom gospodarczym i jednostkom organizacyjnym działających na terenie Miasta;
- opracowanie i aktualizacja niezbędnych dokumentów planistycznych z zakresu obrony cywilnej oraz nadzorowanie ich opracowania przez podległe jednostki organizacyjne;
- wdrażanie w życie nowych aktów normatywno-prawnych dotyczących funkcjonowania obrony cywilnej,
- organizowanie szkoleń i ćwiczeń organów i formacji OC oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
- przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności, a także systemu wykrywania skażeń,
- kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie miasta,
- tworzenie i przygotowanie do działań formacji OC,
- nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb obrony cywilnej,
 - zabezpieczanie przed skażeniami w czasie kryzysu i wojny produktów żywnościowych, ujęć i urządzeń wodnych oraz obiektów gospodarki rolno-hodowlanej,
- zapewnianie ochrony dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej oraz ważnej dokumentacji na wypadek zagrożeń czasu pokoju i wojny,
- utrzymywanie sprzętu OC w pełnej sprawności technicznej poprzez konserwację, naprawy, remonty i legalizację oraz realizowanie zakupów niezbędnego sprzętu i środków materiałowych OC, a także nadzorowanie i kontrola stanu technicznego budowli ochronnych i urządzeń specjalnych OC,
- prowadzenie działalności kontrolnej z zakresu OC na terenie miasta,
- wykonywanie innych zadań wynikających z wytycznych, zarządzeń i poleceń Burmistrza Miasta oraz zadań wynikających z wytycznych i zarządzeń instancji szczebla wyższego OC.


3. W zakresie spraw obronnych :

- opracowywanie planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta,
- opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
- opracowanie i uaktualnianie oraz uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Sochaczew, a także stosownych programów obronnych,
- opracowanie i uaktualnianie Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia w Mieście na potrzeby obronne państwa,
- realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
- opracowywanie i uaktualnianie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego na czas wojny oraz projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta wprowadzającego ww. Regulamin w życie,
- opracowanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru oraz realizowanie zadań Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa,
- opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
- planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.


4. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Wydziału.