Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
deszcz
27°C
Powróć do: Urząd Miejski

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (MNW)

Kontakt:
Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: 46 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 46 8622602

e-mail: grunty@sochaczew.pl

 
Godziny przyjęć:

 Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

 

   Kierownictwo: 

Naczelnik: Tomasz Jerzy Ćwiek

Tel.:  (46) 8622730 w. 342

e-mail: grunty@sochaczew.pl  

 

Pracownicy:

Inspektor - Renata Kowalik-Bieńko, pok. 519, tel. w. 331, renata.kowalik@sochaczew.pl

Inspektor - Marzena Kozłowska, pok. 519, tel. w. 308, marzena.kozlowska@sochaczew.pl

Inspektor - Longina Kupczyk, pok. 519, tel. w. 335

Inspektor - Barbara Witkowska, pok. 519, tel. w. 373, barbara.witkowska@sochaczew.pl 

Pomoc administracyjna - Patrycja Gajewska, pok. 429, w. 372, e-mail: patrycja.gajewska@sochaczew.pl
 
Inspektor - Anna Wieczorek-Mróz, pok. 429, w. 356, e-mail: anna.wieczorek@sochaczew.pl

 
Kompetencje i zadania:  

I. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami, obejmujących w szczególności:

1) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Miasta, w tym użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, zarząd, obejmujących w szczególności:

- dokonywanie darowizn nieruchomości na cele publiczne,
- rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego  okresu,
- sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w  użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,
- ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargu na nieruchomości  należące  do zasobu Miasta,
- przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach dotyczących  ustanowienia, wygaszania, przekazywania  trwałego zarządu  nad   nieruchomościami Miasta,
- wyznaczanie dodatkowych terminów na zagospodarowanie nieruchomości gruntowych  oraz ustalanie dodatkowych  opłat  rocznych,
- kształtowanie stawek procentowych i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania  wieczystego i udzielanie bonifikat od tych opłat,
- kształtowanie stawek rocznych opłat od nieruchomości oddanych w trwały zarząd oraz     udzielanie bonifikat od tych opłat,
- rozkładanie na raty oraz  naliczanie i  umarzanie odsetek z tytułu  opłat za   użytkowanie  wieczyste  nieruchomości Miasta,
2) zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości,

3) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości,

4) wnioskowanie o ujawnienie praw Miasta do nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości,

5) ustalanie wysokości oraz sposobu i terminu wnoszenia opłat adiacenckich związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału,

6) wykonywanie prawa pierwokupu określonych w ustawie rodzajów nieruchomości w razie ich sprzedaży,

7) prowadzenie rokowań o nabycie praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji  celów publicznych z wyjątkiem nieruchomości wchodzących do zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Sochaczew,

8) wnioskowanie o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego,

9) współpracę w zakresie zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa  z  właściwym Starostą,

10) przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji o przekształceniu prawa   użytkowania  wieczystego w  prawo własności, ustalanie opłat rocznych z tego tytułu, ustalanie  uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia,

11) prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,

12) prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych w tym:

- sporządzanie projektu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie  gruntowej,       

- wyrażanie zgody na zbycie, zamianę jak również przeznaczanie na cele publiczne lub społeczne  wspólnot gruntowych lub ich części,

- wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową.

13) prowadzenie ewidencji niezagospodarowanych nieruchomości miejskich,

14) dokonywanie czynności i podejmowanie decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości miejskich, właściwej eksploatacji i gospodarki ekonomiczno-finansowej,

15) bieżące administrowanie nieruchomościami, w tym podejmowanie czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość,      

16) podejmowanie czynności, związanych z wykonaniem opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami,

17) wydawanie decyzji w sprawie ustalenia opłat na skutek uchwalenia (zmian) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna),

18) wyrażanie opinii, co do możliwości wprowadzenia zakazu uprawiania niektórych roślin  albo zakazu stosowania określonego materiału siewnego,

19) przekazywanie zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu,

20) udzielanie zgody na ustalanie przez Polski Związek Działkowców większej powierzchni działek,

21) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników,

22) wydawanie zezwoleń i nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych, nakazywanie niszczenia nielegalnych upraw maku i konopi,

23) obsługę przeprowadzanych spisów rolnych,

24) nakazywanie właścicielom gruntów wykonania odpowiednich zabiegów w razie wystąpienia z ich winy form degradacji gruntów określonych w ustawie,

25) wydawanie określonych w ustawie nakazów właścicielowi gruntów w razie prowadzenia produkcji w sposób naruszający ustalenia planu gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych,

26) wyrażanie zgody na zalesienia gruntów rolnych,

27) regulowanie stanu prawnego dróg gminnych,

28) prowadzenie spraw związanych ze zmianą klasyfikacji gruntów pod drogami publicznymi, w tym związanych z dokonywaniem zmian w ewidencji gruntów  i budynków.

2. Wykonywanie zadań określonych w przepisach o lasach, w szczególności wykonywanie obowiązków i uprawnień właściciela lasu.

3. W zakresie ogólnego nadzoru nad spółkami, w których udziałowcem lub akcjonariuszem jest Gmina Miasto Sochaczew, w tym w szczególności:

- dokonywanie w oparciu o informacje kwartalne, oceny spółek w szczególności sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz oceny organizacji spółek,
- wnioskowanie o dokonanie czynności kontrolnych przez radę nadzorczą oraz wnioskowanie do Burmistrza o przeprowadzenie takich czynności,
- analiza i ocena wniosków kierowanych przez zarządy spółek lub rady nadzorcze do zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia),
- przygotowywanie stosownych informacji w zakresie realizowanego nadzoru dla Burmistrza.


4. W zakresie opracowywania dokumentów dotyczących wykonywanych przez Burmistrza uprawnień wspólnika (akcjonariusza):

- przygotowywanie projektów protokołów i uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ) oraz nadzorowanie realizacji tych uchwał w spółkach, w których Gmina Miasto Sochaczew posiada 100% akcji udziałów.
- analiza, opiniowanie dokumentów na zwyczajne zgromadzenie wspólników (zwyczajne walne zgromadzenie),
- przygotowywanie projektów dokumentów w zakresie zasad wynagradzania członków organów spółek,
- współpraca z zarządami spółek w przedmiocie spraw wnioskowanych do zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia),
- przygotowywanie dokumentów do realizacji według obowiązujących zasad, procedury wnoszenia przez Miasto – wspólnika (akcjonariusza) wkładu niepieniężnego (aportu) oraz pieniężnego z przeznaczeniem na - podwyższenie kapitału zakładowego spółek.


5. W zakresie organizacji i analiz:

- opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań budżetowych Wydziału,
- opracowywanie tematycznych analiz ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych i prawnych dla potrzeb Burmistrza,
- analiza i bieżąca aktualizacja zmian zachodzących w kapitałach zakładowych spółek,
- analizowanie danych osobowych przedstawicieli wspólnika (akcjonariusza) – Miasta w składach osobowych rad nadzorczych oraz zarządów  spółek,
- opracowywanie projektów umów, porozumień w przedmiocie dotyczącym zakresu działania Wydziału oraz nadzór nad realizacją zawartych umów i porozumień,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w przedmiocie wynikającym  z zakresu działania Wydziału oraz nadzorowanie ich realizacji.


 6. W zakresie realizacji procesów prywatyzacji spółek, w których Miasto posiada udziały lub akcje:

- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie zasad zbywania udziałów (akcji) Miasta,
- przygotowywanie projektów dokumentów w celu wyłonienia wykonawców analiz spółek,
- opracowywanie procedur i stosownej dokumentacji oraz przygotowywanie procesów prywatyzacji i uczestnictwo w nich,
- nadzór nad realizacją postanowień, umów zawieranych w procesach prywatyzacji,
- przygotowywanie i realizacja procesu udostępniania udziałów lub akcji uprawnionym pracownikom,
- obsługa organizacyjna postępowań prowadzonych w procesie prywatyzacji spółek.


 7. Wykonywanie czynności związanych z:

- tworzeniem i przystępowaniem do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek  akcyjnych,
- tworzeniem spółek prawa handlowego poza strefą użyteczności publicznej w przypadkach  określonych przepisami prawa.


 8. Wydawanie zezwoleń na tymczasowe wykorzystywanie zarezerwowanego pasa terenu pod przyszłą drogę.

 9. Opracowywanie rocznej informacji dotyczącej przekształceń i mienia komunalnego.

10. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją rozbiórki budynków miejskich, a szczególności:

- planowanie rozbiórki, w tym: określanie potrzeb, zgłaszanie do budżetu zadania inwestycyjnego.
- nadzorowanie wykonania dokumentacji rozbiórkowej, w tym:
- projekt rozbiórki,
- pozwolenie na rozbiórkę,
- zgłoszenie terminu wykonania rozbiórki,przygotowanie i nadzorowanie zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą rozbiórki
- nadzorowanie wykonania prac rozbiórkowych:
- odłączenie doprowadzonych mediów,
- rejestracja dziennika budowy,
- wprowadzenie wykonawcy w teren,
- bieżąca kontrola realizacji rozbiórki w terenie,
- odbiór terenu po rozbiórce budynku.


11.Wykonywanie zadań  w zakresie zaspokajania potrzeb  mieszkaniowych mieszkańców Miasta, obejmujących  w szczególności:

1) tworzenie mieszkaniowego zasobu Miasta w drodze nabywania, 

2) zbywanie nieruchomości lokalowych wraz z częścią ułamkową gruntu,

3) utrzymywanie mieszkaniowego zasobu Miasta na poziomie umożliwiającym zaspokajanie  potrzeb rodzin  o niskich dochodach,

4) zapewnianie lokali zamiennych  lub socjalnych w wypadkach  przewidzianych w ustawie,

5) opracowywanie zasad  gospodarowania zasobem mieszkaniowym  Miasta  oraz kryteriów  wyboru osób , z którymi umowy najmu powinny być zawierane w  pierwszej kolejności ,

6) współpracę z Komisją Mieszkaniową  przy opracowywaniu listy  najmu  lokali,

7) wskazywanie najemców uprawnionych do zawarcia umowy najmu mieszkań komunalnych,

8) współdziałanie z przedstawicielami najemców w sprawach zarządu lokalami  stanowiącymi mieszkaniowy zasób Miasta  w zakresie ustalonym przez Radę,                    

9) opracowywanie propozycji stawek czynszu za  najem  lokali  mieszkalnych według zasad określonych w ustawie,

10) przeznaczanie lokali o obniżonej wartości użytkowej na lokale socjalne,

11) opracowywanie projektów stawek czynszu za najem lokali socjalnych oraz kryteriów wyboru osób, z którymi najem tych lokali  zawierany jest w pierwszej kolejności.

12. Współpraca z zarządami wspólnot mieszkaniowych.

13. Uczestnictwo w zebraniach ogółu właścicieli lokali w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych.

14. Nadzór nad zarządem i eksploatacją budynków mieszkalnych stanowiących w całości własność Miasta.

15.  Wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości zabudowanych z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Miasta, w tym ich zbywaniem, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, a w szczególności:

1) reprezentowanie Miasta w sprawach dotyczących gospodarowania  nieruchomościami,

2) sprzedaż bezprzetargową nieruchomości lokalowych Miasta,

3) udzielanie bonifikaty od ceny nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę.

16. Prowadzenie Banku Zamian Mieszkań.

17.  Ewidencja i publikacja zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

18. Wykonywanie zadań związanych z uprawnieniami nadzorczymi organów Miasta w stosunku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie.

19. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Wydziału.

 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.