{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Uczeń

Stypendia socjalne

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

·       uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

·       wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej: socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

·       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

·       pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.). W chwili obecnej jest kwota w wysokości 600 zł. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ww. ustawy są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ww. ustawy, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. 2022 poz. 2230 z późn. zm.)

Ponadto warunkiem przyznania stypendium z budżetu miasta Sochaczew jest zamieszkanie na terenie miasta Sochaczew.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Do składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego uprawnieni są:

·       rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia;

·       pełnoletni uczniowie;

·       dyrektorzy szkół, do których uczęszcza uczeń 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, zawierający dane, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek może być złożony po upływie terminu, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania powyższych terminów. 

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dołącza się dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie (zaświadczenia, oświadczenia, nakazy płatnicze, decyzje, itp.).

Stypendium szkolne przeznacza się na konkretny cel związany z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów i wspomaganiem ich rozwoju i może być udzielane w formie:

1.       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych;

2.       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

1)   podręczników i ćwiczeń szkolnych nierefundowanych w ramach programów pomocowych, lektur szkolnych, słowników, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego;

2)   tornistra, plecaka, przyborów szkolnych;

3)   odzieży sportowej (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulki gimnastyczne, getry itp.) i obuwia sportowego (tenisówki, halówki, trampki, adidasy) na zajęcia wychowania fizycznego, wyposażenia na basen oraz wymaganego przez szkołę stroju galowego;

4)     komputera, laptopa, tableta, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura, tusz/toner, papier do drukarki, płyt CD i DVD oraz części komputerowych usprawniających działanie posiadanego komputera;

5)     abonamentu za Internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego (z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych);

6)     innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym;

7)     zakup przyborów, ubrania ochronnego do nauki zawodu lub odbycia praktyk niezbędnych w procesie edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę);

3.       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w tym w szczególności kosztów:

a)       dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;

b)      zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji;

c)       pokrycie czesnego;

4.       świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie, o których mowa w ust. 2.

W przypadku otrzymania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego, wnioskodawca dokumentuje wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne oraz przedstawia dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków na żądanie Burmistrza.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż od września do grudnia danego roku i od stycznia do czerwca kolejnego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż od października do grudnia danego roku i od stycznia do czerwca kolejnego roku

Stypendium przyznane w formie bezgotówkowej realizowane jest poprzez refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne ucznia.

Refundacji kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów tj.: imiennych faktur VAT lub rachunków, imiennych biletów miesięcznych i innych dowodów wpłat.

W przypadku poniesienia wydatków związanych ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjazdami do kina, teatru, muzeum itp. wydatki można udokumentować na podstawie oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Dopuszcza się możliwość zakupu używanych podręczników, komputera, sprzętu sportowego lub instrumentów muzycznych. W sytuacji kupna artykułów używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczej poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży.

Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków przedkłada się w terminach:

1) do 15 grudnia - za stypendium przyznane na okres od września do grudnia danego roku szkolnego,

2) do 15 czerwca - za stypendium przyznane na okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.

Wypłata nastąpi w ciągu 15 dni od dnia zaakceptowania przedłożonych dokumentów przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub gotówką w placówce banku obsługującego

Pouczenie:

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty ).

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty ).