Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
słonecznie
21°C
Powróć do: Rodzic

Rekrutacja - Szkoły Podstawowe

Zasady przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 11.2024 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Sochaczew na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja prowadzona będzie za pośrednictwem aplikacji wspomagającej proces rekrutacji Nabór – szkoły podstawowe, która zapewnia rodzicom możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną przedszkoli, umożliwia zgłoszenie dziecka do naboru, a także pozwala na szybki dostęp do wyników rekrutacji. System Nabór - szkoły podstawowe  będzie dostępny w internecie pod adresem  www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl    od 01.03.2024 r.

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są:

- dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
- dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych 
w harmonogramie rekrutacji.

Do obwodowej szkoły podstawowej, kandydaci przyjmowani są z urzędu po wypełnieniu zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r  Prawo oświatowe - Dz. U. z 2023 r. poz. 900  późn. zm.).

Kandydaci do klasy pierwszej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy chcą uczęszczać do Oddziału Integracyjnego w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie lub w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie w Sochaczewie nie uczestniczą w elektronicznym systemie rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie ww. szkół.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zapisanego do szkoły obwodowej, mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły podczas rekrutacji uzupełniającej. Do innej szkoły podstawowej kandydaci są przyjmowani na wniosek rodziców/prawnych opiekunów (szkoła nie obwodowa).

 Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego (rekrutacja na wolne miejsca pozostałe po rekrutacji obwodowej)

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół.
We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane szkoły podstawowe według swoich preferencji, od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi uchwałą tzw. kryteriami samorządowymi
Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka, a następnie drukują i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają zgłoszenie/wniosek w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica/opiekuna składają w szkole pierwszego wyboru, informacje zawarte w zgłoszeniu/wniosku wprowadza do systemu informatycznego szkoła.

Podpisy złożone na zgłoszeniu/wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu/wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej/szkoły pierwszego wyboru - albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, dokumenty potwierdzające spełnianie tzw. kryteriów samorządowych określonych w uchwale.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2023 r. poz. 900  późn. zm.).

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek potwierdzający wole przyjęcia dziecka w szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica/opiekuna składają w szkole.

Druk potwierdzenia należy wrzucić do urny wystawionej w szkole.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został on zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

- złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

kryteria_naboru_szkoły 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.