{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Urząd Miejski

Referat Gospodarczy (RG)

Kontakt: 

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: gospodarczy@sochaczew.pl

 
Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 8.00 - 17.00

Wtorek - Piątek: 8.00-16.00

 
Kierownictwo:

Kierownik Referatu - Beata Morawska


Tel.:  (46) 8622730 w. 304

e-mail: gospodarczy@sochaczew.pl

 
Pracownicy (bez pracowników obsługi):

Podinspektor - Adrianna Wójcicka, pok. 326, tel. w. 304, e-mail: adrianna.wojcicka@sochaczew.pl

Zaopatrzeniowiec - Oksana Chaliłowa, pok. 327, tel. w. 370, oksana.chalilowa@sochaczew.pl


 
Kompetencje i zadania:

1. Zapewnienie technicznych warunków pracy Urzędu, a w szczególności :

- administrowanie budynkiem, w tym: prowadzenie spraw najmów, dzierżaw itp.,

- prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz bieżąca konserwacja budynku Urzędu i pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Urząd,

- obsługa spraw związanych z ochroną budynku,

- utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

- opracowywanie zakresu zamówień publicznych dotyczących : urządzeń  biurowych, zaopatrzenia Urzędu w materiały biurowe i eksploatacyjne, usług remontowych,

- zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

- ewidencjonowanie składników majątkowych będących w posiadaniu Urzędu,

- prowadzenie gospodarki drukami, formularzami i pieczęciami,

- prowadzenie gospodarki materiałami biurowymi i kancelaryjnymi.

2. Zaopatrywanie Urzędu w dzienniki, czasopisma, wydawnictwa, literaturę fachową oraz prowadzenie ewidencji i likwidacji księgozbioru.

3. Gospodarowanie godłami, herbami, flagami oraz dbałość o umieszczanie flag w budynku Urzędu w okresach zbliżających się świąt narodowych i innych ważnych uroczystości.

4. Dbałość o należyty stan szyldów, tablic informacyjnych i oznakowań Urzędu.

5. Analizowanie kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych.

6. Planowanie i opracowywanie założeń projektu budżetu w zakresie : zakupu materiałów i wyposażenia, mediów, usług remontowych i pozostałych, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, podróży krajowych i zagranicznych.

7. Zapewnienie technicznych warunków pracy Rady Miejskiej i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

8. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów budowlanych i p.poż. w Urzędzie,

9. Zapewnienie sprawnego działania urządzeń biurowych i łączności.

10. Nadzór nad pracownikami obsługi Urzędu.

11. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki samochodowej.

12.  Prowadzenie spraw związanych z korzystaniem do celów służbowych z samochodów prywatnych przez pracowników Urzędu i kierowników jednostek podległych.

13. Prowadzenie spraw związanych z plakatowaniem Urzędu oraz miasta.