{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Urząd Miejski

Biuro Rady Miejskiej (BRM)

Kontakt:
Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 862-28-34

Fax.: 046 862-26-02

e-mail: biurorady@sochaczew.pl

 
Godziny przyjęć: 

 Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

 
Kierownictwo:

Kierownik: Magdalena Jamka, pok. 219

tel.:  (46) 862-22-35 w. 316

e-mail: biurorady@sochaczew.pl

 
Pracownicy: 

Podinspektor – Paulina Mikołajczyk , pok.219 , tel. w. 350, e-mail: biurorady@sochaczew.pl

 
Kompetencje i zadania:

Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz wykonywanie czynności kancelaryjno-technicznych, a w szczególności :

- podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,
- sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady, jej komisji i spotkań z wyborcami,
- prowadzenie rejestrów uchwał i innych postanowień Rady,
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych i ich udostępnianie zainteresowanym,
- prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji składanych przez radnych,
- przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
- przesyłanie radnym materiałów na sesję Rady, posiedzeń jej komisji, spotkania z wyborcami,
- przesyłanie uchwał Rady do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji lub ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w prasie lokalnej,
- organizowanie szkoleń radnych i członków Komisji,
- sporządzanie sprawozdań kwartalnych z realizacji uchwał Rady Miejskiej,
- wykonywanie zadań związanych z referendami, wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego, ławników sądowych.