{index_ob_css}{index_ob_js}

Sieć sanitarna

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Sochaczewie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

6 stycznia 2006 r. Wojewoda Mazowiecki zawarł z Beneficjentem Gminą Miasto Sochaczew Umowę Nr Z/2.14/I/1.2/349/04/U/1/06 o dofinansowaniu projektu: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Sochaczewie”, przyznając dofinansowanie w kwocie 75% wydatków kwalifikowanych na realizację inwestycji szczegółowo określonej we Wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji inwestycji rozpoczął się 4 sierpnia 2006r., w dniu podpisania Umowy z Wykonawcą robót, a zakończył 19.02.2007 r.

Realizacja projektu polegała na rozbudowie i modernizacji istniejącego systemu grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej łącznie z miejską oczyszczalnią ścieków. W ramach projektu wykonano:
- budowę nowych kanałów sanitarnych z rur kielichowych PVC łączonych na uszczelkę o średnicach nominalnych od 200 do 250 mm, o łącznej długości 8231 m,
- budowę 1 pompowni ściekowej z przewodem tłocznym PEHD DN 160,
- budowę systemu studni połączeniowych, kaskadowych, rewizyjnych zlokalizowanych w miejscach uzasadnionych technicznie,
- renowację istniejących grawitacyjnych kanałów sanitarnych w zakresie średnic od 200 do 500 o łącznej długości 6 550 m.


   Inwestycja obejmowała również modernizację istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z osadem czynnym i tlenową stabilizacją osadu. Wykonano roboty polegające na adaptacji istniejących reaktorów biologicznych do pracy w technologii „Organica - Ogrody Odnowy”. Polegało to na wykonaniu konstrukcji wsporczej i obudowy zbiorników w postaci szklarni, a następnie wyposażeniu zbiorników w rośliny o dobrze rozwiniętych systemach korzeniowych, wspomagające pracę systemu technologicznego. Rośliny zostały umieszczone na podtrzymującej siatce na powierzchni zbiorników tuż pod poziomem ścieków. Systemy korzeniowe roślin po ukorzenieniu będą zanurzone w wodzie do głębokości ok. 1,5 m zapewniając optymalne środowisko do rozwoju bakterii jak również będą wspomagały oczyszczanie ścieków poprzez absorpcję zawartych w nich związków azotu i fosforu. Umiarkowane warunki klimatyczne w szklarni zapewnią temperaturę otoczenia, dzięki której rośliny pozostaną aktywne przez cały rok.
   
Ponadto w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków dokonano również montażu nowych urządzeń technologicznych i pomiarowych w reaktorach biologicznych oraz zamontowano nowe dmuchawy w stacji dmuchaw.

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości i klasy wód w rzece Bzurze i rzece Utracie oraz ochronę zasobów wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem, w efekcie już stwierdzonej redukcji poziomu zanieczyszczeń (tj. azotu, fosforu, zawiesiny ogólnej, ChZT, BZT5) w oczyszczanych ściekach.

   
Długofalowym efektem realizacji projektu będzie poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych ( bliskość Puszczy Kampinoskiej, Puszczy Bolimowskiej, Rezerwatu Rzeki Rawki).

Cele przewidziane do realizacji w ramach tego projektu uwzględniały kwestie horyzontalne zgodne z kierunkami polityki UE w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju a także założenia:
- Narodowego Planu Rozwoju
- Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
- Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
- Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010
- Programu Ochrony Środowiska dla województwa mazowieckiego

   Bezpośrednim celem projektu była poprawa podstawowej techniki infrastruktury komunalnej, poszerzenie zakresu korzystania z usług kanalizacyjnych przez mieszkańców, podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności miasta poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej. Ochrona środowiska zlewni rzeki Bzury i rzeki Wisły, poprawa czystości wód powierzchniowych, doprowadzenie infrastruktury kanalizacyjnej do poziomu innych miast europejskich, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.
   
Cele szczegółowe obejmowały ograniczenie ilości i poprawę jakości ścieków komunalnych odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych. 
Cele pośrednie dotyczyły przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej miasta poprzez podniesienie jego atrakcyjności osadniczo-gospodarczej, zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego, zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocja regionu.
Cele projektu, wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu założone dla projektu zostały osiągnięte.