Czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
deszcz
23°C

Targowisko Miejskie

29 lutego 2008 r. Wojewoda Mazowiecki zawarł z Beneficjentem Gminą Miasto Sochaczew Umowę o dofinansowanie projektu nr: Z/2.14/III/3.3.1/1561/05/U/8/08 „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Pokoju w Sochaczewie”, przyznając dofinansowanie w wysokości 71,5 % (w tym 65 % ze środków UE oraz 6,5 % ze środków budżetu państwa) kosztów kwalifikowanych na realizację inwestycji szczegółowo określonej we Wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja inwestycji rozpoczęła się 11 października 2005r., w dniu podpisania Umowy z Wykonawcą robót, a zakończyła 27.04.2006r.

Przebudowa Placu Targowego, będąca przedmiotem projektu, polegała na:
- powiększeniu placu Targowiska Miejskiego o ok. 50 m2,
- utwardzeniu terenu kostką betonową,
- kolorystycznym oddzieleniu dróg dojazdowych, stanowisk handlowych oraz miejsc postojowych dla samochodów kupców,
- oświetleniu terenu za pomocą ośmiu słupów oświetleniowych (200 mb przebudowanej sieci kablowej oświetlenia wraz z wymianą opraw rtęciowych na energooszczędne - metalohalogenkowe),
- wykonaniu wpustów deszczowych z podłączeniem do istniejącej kanalizacji (70 mb),
- nawiązaniu spadków powierzchni odwadnianych do istniejącej kanalizacji,
- przesunięciu jednego wjazdu na Targowisko Miejskie od strony ul. Pokoju o 2,8 m w kierunku zachodnim,
- zmianie promieni łuków krawężnika na zjazdach z Placu Targowego na ulicę Pokoju.


Wielkość obszaru, na którym wymieniono nawierzchnię i dobudowano infrastrukturę techniczną wynosi 7300 m2.

Podstawą przystąpienia do projektowania rozwiązań technicznych była koncepcja zagospodarowania Placu. Rozwiązania zaproponowane w projekcie technicznym (kostka betonowa, oprawy metalo-halogenkowe, rozbudowa kanalizacji deszczowej i odpowiednie ukształtowanie terenu w celu odprowadzenia wód deszczowych) są rozwiązaniami najbardziej popularnymi dla tego typu inwestycji, a więc również sprawdzonymi. Trwałość i funkcjonalność zaproponowanych opcji technicznych oraz ich stosunkowo niski koszt uzasadnił wybór opisanych rozwiązań jako najlepszych dla uzyskania oczekiwanych rezultatów inwestycji.
Przedmiotowe roboty, a w szczególności poprawa odwodnienia, mają znaczenie ochronne dla placu. Dzięki temu możliwe jest przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom działania czynników atmosferycznych, a tym samym wyeliminowanie lub złagodzenie ich negatywnego wpływu na nawierzchnię. Odpowiednie wyprofilowanie Placu Targowego oraz odwodnienie go zapobiegnie powstawaniu kałuż i zastoisk wody. Zmiana oświetlenia na Placu, polegająca na zwiększeniu liczby słupów oświetleniowych i zastosowaniu nowych, energooszczędnych lamp, zapewnia użytkownikom światło dobrej jakości i umożliwia wydłużenie godzin pracy Targowiska. Ponadto, dzięki dobremu oświetleniu obiektu, poprawie uległo bezpieczeństwo na Placu. Projekt ulepszenia jakości nawierzchni i oświetlenia Placu miał przede wszystkim na celu usprawnienie handlu, poprawę warunków dla osób korzystających z tej przestrzeni publicznej oraz poprawę estetyki okolicy. Osiągnięcie tych celów przyczyniło się do ożywienia społeczno-gospodarczego miasta.

Remont Targowiska Miejskiego został zaprojektowany i wykonany w sposób korespondujący z potrzebami ostatecznych beneficjentów (osób prowadzących handel na Targowisku, mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie Placu). Kompleksowość rozwiązań daje dodatkowo możliwości wykorzystania Placu Targowego nie tylko do celów handlowych, ale także urządzania na jego terenie imprez masowych.

Zły stan techniczny Placu przed przebudową powodował, że część sprzedających rezygnowała z wykorzystania Targowiska jako miejsca zbytu towarów. Wiązało się to głównie z utrudnieniem prowadzenia handlu podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Kluczowym problemem był stan techniczny Targowiska, w tym:
- fatalny stan nawierzchni,
- brak odwodnienia,
- słabe oświetlenie placu,
- zniszczone ogrodzenie.
Powodowało to istotne niedogodności dla kupujących, a w konsekwencji inne problemy.

Ok. 80% stanowiła nawierzchnia gruntowa, naturalnie utwardzona. Pozostałe 20 % stanowiła nawierzchnia bitumiczna, płyty żelbetowe typu MON oraz betonowe "trylinka". Cała powierzchnia Placu była popękana i nierówna. Wystające ponad powierzchnię terenu kawałki płyt groziły wypadkiem dla osób poruszających się po Targowisku, a także praktycznie uniemożliwiając korzystanie z Placu Targowego osobom niepełnosprawnym, mającym trudności z przemieszczaniem. Znacznym utrudnieniem było również utrzymywanie porządku na obszarze Placu.

Oświetlenie stanowiły zaledwie 4 słupy oświetleniowe, na których osadzone były lampy starego typu, niedostosowane do obecnych standardów. Popękane słupy, wyraźnie widoczne ubytki betonu i wystające z konstrukcji druty zbrojeniowe negatywnie wpływały na poziom bezpieczeństwa grożąc zawaleniem lub zranieniem przechodniów odpadającymi fragmentami betonu. Słabe oświetlenie wymuszało rezygnację z handlu po zmroku. Brak należytego odwodnienia powodował podczas opadów atmosferycznych oraz w trakcie wiosennych roztopów brodzenie użytkowników w błocie. 
Niezorganizowany sposób rozstawiania stanowisk handlowych oraz brak wydzielonych ciągów komunikacyjnych utrudniał zapewnienie należytego bezpieczeństwa. Podczas dni targowych zdarzały się przypadki zasłabnięć czy upadków, kiedy potrzebna była pomoc lekarska. Tymczasem dojazd dla karetek pogotowia nie był zapewniony.

Po zakończeniu realizacji inwestycji projekt pozytywnie wpływa na środowisko. Został uregulowany spływ wody deszczowej do wpustów. Przebudowa Placu Targowego wpłynęła na poprawę warunków pracy oraz przyczyniła się do zwiększenia standardu obsługi kupujących. Remont nawierzchni w sposób istotny zmniejszył zagrożenie wypadkowe na Targowisku. 

Poprawa estetyki Targowiska podniosła jakość przestrzeni publicznej centrum miasta, poprzez harmonijne wkomponowanie obiektu w istniejące otoczenie. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się również do racjonalizacji wykorzystania przestrzeni.
Projekt jest zbieżny z założeniami dotyczącymi kierunków rozwoju miasta przedstawionymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Sochaczew oraz z przyjętymi w jego ramach działaniami z zakresu poprawy infrastruktury technicznej dla celów rozwoju gospodarczego.


Zapotrzebowanie na realizację projektu wynikało głównie z konieczności poprawy fatalnego stanu Placu Targowego. W mieście o bardzo wysokim bezrobociu, każde nowe miejsce pracy jest bardzo pożądane, a zwiększenie stopnia wykorzystania przestrzeni handlowej na targu umożliwiło powiększenie się grona kupców sprzedających na Placu Targowym. 
Należy zaznaczyć, że potrzeba realizacji projektu ma swoje źródło w oczekiwaniach kupców i przedsiębiorców. Od wielu lat zabiegali oni o poddanie Targowiska zmianom, które przede wszystkim pozwoliły na poprawę jakości obsługi i tym samym zatrzymały klientów, oraz przyciągnęły nowych. Mieszkańcy nie byli zadowoleni z istniejącego Targowiska przed przebudową, wskazując na brak jego funkcjonalności i nowoczesności. Uznając powyższe przyczyny braku zadowolenia jako możliwe do wyeliminowania poprzez inwestycje rewitalizacyjne.    Władze Sochaczewa zdecydowały o podjęciu kroków ku odbudowie zaufania klientów oraz wsparciu przedsiębiorczości kupieckiej, odrzucając jednocześnie alternatywę w postaci tworzenia marketów negatywnie wpływających na drobną przedsiębiorczość. 
Poprawa estetyki Targowiska, a przez to również jego najbliższego otoczenia, umożliwiła pozytywną zmianę wizerunku Centrum Miasta. Jest to szczególne istotne z uwagi na ambitne plany turystycznego uatrakcyjnienia miasta i jego promocji jako ponadregionalnego ośrodka kulturalno-gospodarczego.

Inwestycja przyczyniła się do rozwiązania szeregu problemów sfery społeczno-gospodarczej. 
Celem głównym projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze zdegradowanego obszaru Centrum miasta poprzez stworzenie infrastruktury do powstawania nowych miejsc pracy.

Cel ten został osiągnięty dzięki realizacji następujących celów bezpośrednich:
Pierwszy cel bezpośredni to poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Cel ten osiągnięty został przede wszystkim dzięki poprawie stanu technicznego Targowiska. Poprzez modernizację układu komunikacyjnego wewnątrz Placu i wydzieleniu stanowisk handlowych usprawnione zostało funkcjonowanie Placu i system zarządzania nim, a zwiększenie liczby stanowisk handlowych przełożyło się bezpośrednio na powstanie nowych miejsc pracy. Poprawa oświetlenia obiektu umożliwiła wydłużenie godzin otwarcia, co pozwoliło na dopasowanie standardu Targowiska do potrzeb i oczekiwań sprzedających i kupujących.
Drugim celem bezpośrednim była poprawa jakości przestrzeni publicznej w Centrum Miasta. 
Cel ten zmierzał do zapewnienia Targowisku estetycznego wizerunku. Realizacja projektu pozwoliła zagospodarować Plac Targowy w harmonii z otoczeniem i bardziej efektywnie wykorzystać tę przestrzeń publiczną (więcej stanowisk handlowych). Odwodnienie i modernizacja nawierzchni Targowiska usprawniła sprzątanie i odświeżanie Placu, co przyczyniło się do uatrakcyjnienia Targowiska. Trzecim celem bezpośrednim była poprawa bezpieczeństwa na terenie Targowiska i w jego najbliższym sąsiedztwie. 
Cel ten osiągnięty został przede wszystkim dzięki naprawie ogrodzenia Placu i ustawieniu nowych punktów świetlnych. W wyniku tego zwiększona zostanie skuteczność zamykania obiektu na noc i w dni wolne od pracy, wyeliminowane zostaną też spotkania zmarginalizowanej części społeczeństwa na terenie placu po godzinach handlowych. 
Dostęp do nowej jakościowo infrastruktury handlowej będą mieli wszyscy mieszkańcy miasta, także niepełnosprawni, co ma bezpośrednie przełożenie na zapewnienie równości szans. Po zrealizowaniu projektu, Targowisko zyskało też nową wartość w oczach przyjeżdżających do Sochaczewa gości i turystów, którzy będą mogli korzystać z szerokiej lokalnej oferty handlowo-usługowej w warunkach zapewniających wysokie walory estetyczne i użytkowe.


Cele projektu, wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu założone dla projektu zostały osiągnięte.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.