{index_ob_css}{index_ob_js}

Przebudowa centralnych dróg

finansowanie_budowa_ulic 

30 grudnia 2015 roku Województwo Mazowieckie zawarło z Gminą Miasto Sochaczew umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa centralnych dróg gminnych w Sochaczewie”, przyznając dotację w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Wniosek o wsparcie projektu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Priorytet III Regionalny system transportowy; Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa), został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w 2008 roku. Był to konkurs z preselekcją tzn. dwuetapowy, w którym pierwszy etap polegał na ocenie zawartych we wniosku o dofinansowanie zamierzeń realizacyjnych scharakteryzowanego pomysłu projektowego a drugi etap polegał na ocenie szczegółowej dokumentacji. Wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, jednak z powodu ograniczonej puli środków na dofinansowanie wszystkich prawidłowych złożonych  wniosków w naborze, projekt uzyskał decyzję o dofinansowaniu dopiero w roku 2015 gdy MJWPU dysponowała dodatkowymi środkami finansowymi.

Projekt polegał na przebudowie ulic: Traugutta i Warszawskiej.

Okres realizacji projektu: 12.11.2008 r. – 30.12.2011 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu