{index_ob_css}{index_ob_js}

Dobre Rządzenie

dobre_rządzenie_finansowanie 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych poprzez opracowanie i wdrożenie „Modeli współpracy JST+NGO”. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

poprawa jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk i realizacji zadań publicznych poprzez opracowanie i wdrożenie „Modeli współpracy JST+NGO”,
- stworzenie korzystnych warunków dla współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych poprzez uporządkowanie sposobów uczestnictwa NGO w konsultowaniu założeń projektów i aktów normatywnych dzięki przeprowadzeniu oceny metodą „Lokalny Indeks Jakości Współpracy”,
- zwiększenie zakresu wiedzy przedstawicieli NGO w zakresie przygotowywania profesjonalnych ocen realizacji polityk i programów publicznych oraz przedstawicieli JST w zakresie projektowania i wdrażania strategii i programów realizacji polityk publicznych,
- zapewnienie współpracy samorządu z NGO w zakresie realizacji zadań publicznych poprzez wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy w JST,
- zapewnienie uczestnictwa przedstawicieli NGO i obywateli w konsultacji polityk publicznych poprzez wykorzystanie procedur zawartych w „Modelu współpracy JST+NGO” w procesie konsultacji społecznych przeprowadzonych w JST.


Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Ocena współpracy JST z NGO,
Opracowanie „Modelu współpracy JST+NGO”,
Szkolenie dla przedstawicieli administracji publicznej i NGO,
Konsultacje społeczne,
Indywidualne doradztwo prawne,
Ewaluacja konsultacji społecznych i mainstreaming „Modelu współpracy JST+NGO”.
Powyższe zadania będą realizowane w następujących jednostkach samorządu terytorialnego:

Gmina Miasto Sochaczew
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
Gmina Wieliszew
Gmina Ożarów Mazowiecki
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Miasto Zielonka


Człowiek - najlepsza inwestycja
                                                                      
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego