{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: NGO

Konsultacje programów współpracy z NGO dla Województwa Mazowieckiego

Zapraszam do konsultacji Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Konsultacje przeprowadzane będą od 6 do 27 października 2023 r.

Projekt_programu_współpracy_Województwa_Mazowieckiego 


Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 dla Województwa Mazowieckiego. Propozycje do projektu Programu współpracy można składać od 10 do 25 lipca b.r. 

Propozycje do programu Mazowsze