{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Aktualności

Oferta Funduszy Europejskich dla firm dostępna w kwietniu

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami wsparcia firm oferowanymi przez Fundusze Europejskie. 

Innowacyjność i B+R
Granty na eurogranty
Wsparcie obejmuje przygotowanie projektu do realizacji w ramach jednego z programów UE oraz pomoc w znalezieniu partnerów, ewentualnej korekty i prezentacji projektu do oceny.   Budżet konkursu: 43 mln zł.

Więcej informacji FENG

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej
W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej można już zgłaszać innowacyjne pomysły na biznes do Platform Startowych. Eksperci Platform pomogą rozwinąć pomysł biznesowy w rentowny produkt. W indywidualnym, dopasowanym do charakteru przedsięwzięcia procesie inkubacji podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Platformy Startowe to sprawdzone i efektywne wsparcie dla start-upów.

Szczegóły konkursu na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Rozwój turystyki w Polsce Wschodniej
Mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w branży turystycznej z Polsce Wschodniej, mogą skorzystać z pożyczek na rozwój turystyki. Pieniądze można przeznaczyć np. na rozbudowę pensjonatu, restauracji, parku linowego, wypożyczalni kajaków i wielu innych przedsięwzięć wpisujących się w szeroko rozumianą branżę turystyczną. Wartość jednej pożyczki może wynosić nawet do 1 mln zł. Wysokość oraz terminy spłat rat mogą uwzględniać sezonowy charakter działalności w branży turystycznej. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na korzystniejsze niż rynkowe oprocentowanie pożyczki, które jest stałe w całym okresie jej obowiązywania, a także na brak opłat i prowizji za jej udzielenie i obsługę. Jeden przedsiębiorca może zawnioskować nawet o dwie pożyczki.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego BGK

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Ekologia
Kredyt ekologiczny
Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie, gdy planują zwiększenie efektywności energetycznej (modernizacja infrastruktury, inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy, działania związane z energooszczędnością) lub przejście na zieloną energię. 

Budżet konkursu: 660 mln zł

Więcej informacji BGK

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Inwestycje w technologię i innowacje środowiskowe, także  związane z gospodarką o obiegu zamkniętym (NCBR)
Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na finansowanie  działań wspierających rozwój technologii, przyczyniających się do tworzenia rynku surowców wtórnych. Celem działań będzie stworzenie bardziej wydajnej gospodarki (przez m.in. zwiększenie ilości surowców możliwych do ponownego wykorzystania, zmniejszenia ilości surowców pierwotnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, a także zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach). Finansowane mogą być również inwestycje dotyczące infrastruktury B+R służącej do opracowania technologii w zakresie wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych.

O dofinansowanie mogą się starać:

konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedno duże przedsiębiorstwo i co najmniej jedna organizacja badawcza, przy czym:   liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo,   
w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty (będące przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi).
duże przedsiębiorstwa.

Planowane daty naboru wniosków:       

ogłoszenie – 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego program pomocowy lub od dnia podpisania Porozumienia (tj. od dokumentu podpisywanego później),    
zakończenie naboru do 30.09.2024 r. Alokacja przewidziana na działanie to łącznie 346 mln zł.

Aktualne informacje będą publikowane są na stronie NCBR.

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Inwestycje w technologię i innowacje środowiskowe, także związane  z gospodarką o obiegu zamkniętym (PARP)
MŚP będą mogły liczyć na wsparcie na opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Przedsięwzięcia powinny wpisywać się w regulacje unijne (CEAP 2020) i krajowe („Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”), a ich efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii firm w kierunku zero waste. Nabór jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Planowane daty naboru wniosków:

ogłoszenie – 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego program pomocowy, 
zakończenie naboru do 10.07.2024 r.
Budżet konkursu: 360 mln zł

Więcej informacji na stronie PARP.

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Szkolenia i doradztwo  
a. Akademia HR
To oferta dla przedsiębiorców, którzy chcą dostosować firmę do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy. Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie szkoleniowo-doradcze, które określi potrzeby firmy w obszarze HR. 

Zgłoszenia są prowadzone w rundach do 30 listopada 2026 r.

Wsparcie wyniesie do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Więcej o naborze PARP

Projekt jest dofinansowany z  programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

b. usługi rozwojowe 4.0 
To projekt, którego celem jest wsparcie podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych. W ramach naboru można uzyskać refundację kosztów zakupu licencji, która pozwoli na stworzenie, rozwój i sprzedaż nowych form usług rozwojowych lub stworzenie nowych technologii, w tym także dla usług zdalnych. Możliwe jest także dofinansowanie szkolenia lub doradztwa związanego bezpośrednio z użytkowaniem zakupionej licencji.

Zgłoszenia prowadzone przez operatorów do 31 sierpnia 2026 roku.

Więcej informacji PARP

Projekt jest dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Wsparcie dla przedsiębiorstw HoReCa
Konkurs dla przedsiębiorstw z branż: hotelarstwo i gastronomia (HoReCa), turystyka i kultura, które ucierpiały podczas pandemii COVID-19. Ma on na celu zbudowanie odporności MŚP na przyszłe wstrząsy gospodarcze poprzez rozszerzenie lub dywersyfikację prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Wsparcie będzie można uzyskać na: 

- inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną
- podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników
- usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP  
- uzupełniające koszty związane z zieloną transformacją oraz transformacją cyfrową (poprawę efektywności energetycznej czy zastosowanie automatyzacji procesów)
Wysokość wsparcia w postaci dotacji będzie się wachać od 50 tys. zł do 540 tys. zł

Więcej informacji na stronie PARP.

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

logo_FE