Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
pochmurno
17°C
Powróć do: Petycje mieszkańców

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) –  podaje się, iż w 2016 r. rozpatrzono 3 petycje w tym: 2 petycje rozpatrywała Rada Miejska w Sochaczewie oraz 1 petycję rozpatrywał Burmistrz Miasta Sochaczew.

 

Petycja z dnia 6 maja 2016 r. rozpatrzona przez Radę Miejską w Sochaczewie:

Przedmiot petycji: Żądanie podjęcia działań zmierzających do zorganizowania dodatkowej przeprawy przez rzekę Bzurę w gminie Sochaczew na czas planowanego remontu mostu w ciągu ulicy Płockiej w naszym mieście, w tym również podjęcia działań polegających na skierowaniu apelu bądź odpowiedniego dokumentu do Wojska, w tym instytucji reprezentujących MON o budowę przeprawy wojskowej.

Sposób załatwienia petycji: Rada Miejska w Sochaczewie podjęła uchwałę nr XV/154/16 z dnia 24 maja 2016 r.  w sprawie rozpatrzenia petycji uznając ją za bezzasadną z przyczyn podanych w uzasadnieniu tejże uchwały. 30 maja 2016 r. Uchwała została przesłana autorowi petycji.

 

Petycja z dnia 10 listopada 2016 r. rozpatrzona przez Radę Miejską w Sochaczewie:

Przedmiot petycji: Prośba o podjęcie niezwłocznych działań związanych z utwardzeniem i odwodnieniem drogi przy ulicy Dewajtis.

Sposób załatwienia petycji: Burmistrz udzielając wyjaśnień poinformował pismem z dnia 23 listopada 2016r., że z uwagi to, że realizacja podniesionej w petycji prośby wymagałaby zmian w budżecie, przekazał ją do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Sochaczewie. Rada Miejska w Sochaczewie podjęła uchwałę nr XXI/239/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia petycji uznając ją za bezzasadną z przyczyn podanych w uzasadnieniu tejże uchwały. Uchwała została przesłana autorowi petycji.

 

Petycja z dnia 6 maja 2016 r. rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Sochaczew:

Przedmiot petycji: Żądanie podjęcia działań zmierzających do zorganizowania dodatkowej przeprawy przez rzekę Bzurę w gminie Sochaczew na czas planowanego remontu mostu w ciągu ulicy Płockiej w naszym mieście, w tym również podjęcia działań polegających na skierowaniu apelu bądź odpowiedniego dokumentu do Wojska, w tym instytucji reprezentujących MON o budowę przeprawy wojskowej.

Sposób załatwienia petycji : 17 maja 2016r. Burmistrz Miasta Sochaczew udzielił odpowiedzi wyjaśniając, że budowa przeprawy przez rzekę Bzurę w lokalizacji maksymalnie 1 km od remontowanego mostu byłaby ze względów czasowych i technicznych niemożliwa do zrealizowana w terminie wskazanym w petycji. Z uwagi to, że realizacja podniesionej w petycji prośby wymagałaby zmian w budżecie, przekazano ją do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Sochaczewie. Jednakże autor petycji złożył o tej samej treści również do Rady Miejskiej. Sposób rozpatrzenia przez Radę Miejską podany powyżej. 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) –  podaje się, iż w 2017 r. Burmistrz Miasta Sochaczew i  Rada Miejska w Sochaczewie nie rozpatrzyli żadnych petycji .

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) –  podaje się, iż w 2018 r. rozpatrzono 1 petycję w tym: nie było petycji, które rozpatrywała Rada Miejska w Sochaczewie, 1 petycję rozpatrywał Burmistrz Miasta Sochaczew.

Petycja z dnia 13 września 2018 r. rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Sochaczew:

Przedmiot petycji: Prośba o wdrożenie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii przez Gminę Miasto Sochaczew

Sposób załatwienia petycji: 25 października 2018 r. Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew udzielił odpowiedzi wyjaśniając, że Gmina Miasto Sochaczew nie planuje  wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii przez Gminę Miasto Sochaczew. Nadzór nad sprawami związanymi z energią pełnią pracownicy UM.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) –  podaje się, iż w 2019 r. rozpatrzono 1 petycję w tym: nie było petycji, które  rozpatrywała Rada Miejska w Sochaczewie oraz 1 petycję rozpatrywał Burmistrz Miasta Sochaczew.

Petycja z dnia 8 marca 2019 r. rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Sochaczew:

Przedmiot petycji: Prośba o powiększenie majątku  lokalnej społeczności o wykonanie i finansowanie przez firmę komercyjną Rodzinnego Miejsca Zabaw- Podwórko Talentów Nivea.

Sposób załatwienia petycji: W odpowiedzi z dnia 8 marca 2019 r. poinformowano wnioskodawcę, iż zgodnie z wnioskiem zawartym w § 2, petycja została przekazana do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie, która może dysponować terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400m2, do zapoznania się i rozpatrzenia możliwości stworzenia Podwórka Talentów Nivea.

 

Petycja z dnia 29 maja 2019 r. rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Sochaczew:

Przedmiot petycji: Prośba o zebranie ofert rynkowych w obszarze usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów i skonfigurowanymi kartami SIM dla jednostek organizacyjnych i jednoosobowych spółek miasta Sochaczew  oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych oraz powiadomienie czy zasadne będzie w ciągu najbliższego roku aneksowanie umów lub ogłoszenie postępowań optymalizacyjnych w tym obszarze.

Sposób załatwienia petycji: 13 czerwca 2019 r. udzielono odpowiedzi wyjaśniając, że Urząd Miejski w Sochaczewie od 2014r. przeprowadza postępowanie na zakup świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów i skonfigurowanymi kartami SIM dla jednostek organizacyjnych i jednoosobowych spółek miasta Sochaczew w trybie przetargu nieograniczonego oraz przetargu ofertowego. Opisano sposób działań zamawiającego, które polegają na zbieraniu i analizie ofert rynkowych w tym obszarze, zapewniają optymalizację kosztów zamówienia i przynoszą wymierne efekty ekonomiczne. W maju 2019 r. została zwarta umowa na dostarczenie w/w usług i nie może ona być zmieniona do czerwca 2021r. bez zaistnienia szczególnych przesłanek określonych w odrębnych przepisach.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) –  podaje się, iż w 2020 r. rozpatrzono 1 petycję w tym: nie było petycji, które rozpatrywała Rada Miejska w Sochaczewie oraz 1 petycję rozpatrywał Burmistrz Miasta Sochaczew.

Petycja z dnia 21 sierpnia 2020 r. rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Sochaczew:

Przedmiot petycji: Prośba o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem płynów do dezynfekcji w oparciu o sygnalizowane zagadnienia oraz zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym lub w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk-spełniających aktualne normy.

Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź z dnia 3 września 2020 r. zawiera wyjaśnienia w/w sprawie.  Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnieniem przez Urząd płynów do dezynfekcji w oparciu o m.in. sygnalizowane  zagadnienia  zwrócono uwagę na aspekt dotyczący zagrożeń związanych z korzystaniem z produktów biobójczych, bazujących na pozwoleniach tymczasowych- nie odnotowano zagrożeń i problemów związanych z korzystaniem z płynów dezynfekujących przez uczniów w szkołach publicznych oraz osoby z nadmiernie wrażliwą skórą. W przypadku konieczności zakupu środków dezynfekcyjnych, Urząd Miejski zaplanuje postępowanie o udzieleni zamówienia publicznego, którego przedmiotem będą środki dezynfekcyjne spełniające wszystkie określone przepisami prawa normy jakościowe.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) –  podaje się, iż w 2021 r. Burmistrz Miasta Sochaczew i  Rada Miejska w Sochaczewie nie rozpatrywali petycji.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) –  podaje się, iż w 2022 r. rozpatrzono łącznie 2 petycje. Nie  było petycji, które rozpatrywała Rada Miejska w Sochaczewie. 2 petycje rozpatrywał Burmistrz Miasta Sochaczew.

Petycja z dnia 4 maja  2022 r. rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Sochaczew:

1.    Przedmiot petycji

Petycja do Kierownika JST o to, aby jednym ze środków poprawy efektywności energetycznej wdrożonym przez Gminę w 2022 r. była optymalizacja wydatków związanych kosztami zakupu  energii elektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego i długofalowe planowanie.

2.    Sposób załatwienia petycji

Dnia 16.05.2022 r. udzielono odpowiedzi, wyjaśniając, że wszelkie zagadnienia związane    z zapewnieniem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poddawane są okresowej analizie, której wyniki zawiera dokument pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Sochaczew”.

W roku 2021 r. samorząd zlecił wykonanie aktualizacji inwentaryzacji oświetlenia ulicznego wraz  z opracowaniem audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji oświetlenia ulicznego w celu podniesienia jego efektywności i wdrożenia systemu zarządzania. Z uwagi na zakres i koszt inwestycji, obecnie rozpoznawana jest możliwość pozyskania dofinansowania realizacji planowanego przedsięwzięcia środkami zewnętrznymi.

 

Petycja z dnia 8 listopada  2022 r. rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Sochaczew:

1.    Przedmiot petycji

Petycja w sprawie udzielenia informacji w przedmiocie stopnia zaawansowania prac nad zapewnieniem bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych dla APP i ich zbiorów za pomocą usługi pobierania WFS.

2.    Sposób załatwienia petycji

Dnia 14.11.2022 r. udzielono odpowiedzi, informując, że Urząd Miejski w Sochaczewie udostępnia zbiór APP zgodny ze schematem aplikacyjnym określonym przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26.10.2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych    w zakresie zagospodarowania przestrzennego, podpisany podpisem kwalifikowanym osoby reprezentującej organ zgodnie z & 6 ust. 2 ww. rozporządzenia, za pomocą usług sieciowych pobierania zgłoszonych do prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych pod pozycją właściwą dla Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Prace w tym zakresie są zakończone.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.