{index_ob_css}{index_ob_js}

Postępowanie po ogłoszeniu alarmu

Zasady postępowania po ogłoszeniu oraz po odwołaniu alarmu lub komunikatu ostrzegawczego

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze są przekazywane ludności cywilnej, aby mogła ona w odpowiedni sposób zareagować na zbliżające się zagrożenie. W związku z tym po ogłoszeniu (a także po odwołaniu) alarmu należy zastosować się do kliku fundamentalnych zasad postępowania. Przede wszystkim nie można poddać się lękowi i panice – stanom naturalnym w sytuacji poczucia zagrożenia i niepewności. Należy unikać rozpowszechniania niesprawdzonych informacji, pochodzących z niepewnych źródeł. Ważne jest trzeźwe myślenie oraz nieuleganie presji otoczenia.

Ogłoszenie alarmu

po usłyszeniu sygnału "ogłoszenie alarmu" należy zachowywać się spokojnie , przeciwdziałać panice i lękowi. 

Osoby znajdujące się w domu powinny:

- przerwać wykonywane czynności;
- odpowiednio się ubrać;
- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (najlepiej głównym wyłącznikiem prądu lub za pomocą bezpieczników), odciąć dopływ gazu (wyłączyć główny zawór), wygasić paleniska w piecach, kuchenkach i kominkach;
- włączyć odbiornik telewizyjny lub radiowy,
- ustawić odbiornik na stację lokalną,
- stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.


Osoby znajdujące się na terenie otwartym lub w pojazdach powinny:

- ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
- stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach przekazywanych za pośrednictwem środków nagłaśniających stacjonarnych oraz umieszczonych na pojazdach.


Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń administratora (właściciela) obiektu. 

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego „uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska” należy:

- zachowywać się spokojnie,
- przeciwdziałać panice i lękowi,
- ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
- stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.


Przebywając na otwartym terenie: opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające. 


Przebywając w pomieszczeniach:

- włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń,
- sprawdzić, czy sąsiedzi usłyszeli komunikat;
- w przypadku komunikatu o spodziewanych silnych wiatrach pozamykać wszystkie okna i drzwi, usunąć z miejsc odkrytych (balkonów, tarasów, podwórek) przedmioty, które mogą zostać uniesione przez wiatr, zabezpieczyć pojazdy oraz przygotować się na przerwy w dostawach prądu, wody i gazu.


Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniem lub zakażeniami

po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego „uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami” lub „uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami” należy:

- sprawdzić posiadane środki indywidualnej ochrony,
- sprawdzić zabezpieczenia posiadanych zapasów żywności, wody i paszy;
- sprawdzić szczelność pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
- jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.


w strefie zagrożonej skażeniami:

- nałożyć maskę p. gaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami,
- starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 90° do kierunku wiatru,
- omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym,
- nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń,
- zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych,
- nie spożywać produktów żywnościowych.


Odwołanie alarmu

po usłyszeniu sygnału „odwołanie alarmu” należy:  

- opuścić schron (ukrycie),
- w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
- przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażania (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
- przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi, poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
- stosować się ściśle do poleceń organów i służb obrony cywilnej,
- w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.


Ważne!!!

Najważniejsze rzeczy, jakie powinno się zabrać ze sobą, opuszczając miejsce zamieszkania:

dokumenty osobiste,
- niezbędne leki (dla siebie i najbliższych),
- woda i żywność,
- pieniądze,
- ubiór odpowiedni do sytuacji i pory roku,
- okrycie przeciwdeszczowe,
- indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
- radio na baterie,
- telefon komórkowy,
- podręczna latarka.