{index_ob_css}{index_ob_js}

Dodatki mieszkaniowe

Osoby najmniej zarabiające bardzo często nie są w stanie ponosić pełnych kosztów związanych z opłacaniem czynszu za zajmowany przez siebie lokal. Z tego też względu kilkanaście lat temu, na mocy ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, państwo zdecydowało się na wspieranie najuboższych mieszkańców poprzez przyznawanie im dodatków mieszkaniowych.

Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem do wydatków mieszkaniowych wypłacanym przez miasto jej najbiedniejszym mieszkańcom. Przyznanie tej pomocy materialnej zależy przede wszystkim od miesięcznych dochodów mieszkańca oraz od powierzchni zajmowanego przez niego lokalu. Pomoc ta przyznawana jest zawsze na sześć miesięcy i wypłacana z budżetu miasta (w 2017 roku odłożono 1,3 mln). Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaje burmistrz miasta.

Osoby, które ubiegają się o przyznanie dodatku, składają stosowne wnioski w Biurze Obsługi Klienta, na parterze UM. Do prawidłowo wypełnionego i potwierdzonego przez zarządcę budynku wniosku o przyznanie dodatku oraz deklaracji o wysokości dochodów należy dołączyć:

 - dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (akt notarialny, decyzja o przydziale mieszkania, umowa najmu itp.)
- szczegółowy wykaz ponoszonych opłat z miesiąca, w którym składany jest wniosek
- rachunek za energię elektryczną (do wglądu)
- zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, a w szczególności zaświadczenia potwierdzające wysokość zarobków, zasiłków rodzinnych, alimentów, decyzje lub zaświadczenia potwierdzające aktualne wysokości pobieranych świadczeń emerytalno - rentowych, dodatkach pielęgnacyjnych, pobieranych zasiłkach dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, wysokości pobieranych przez studentów stypendiów,
- osoby bezrobotne, nie pobierające zasiłków, aktualne zaświadczenie potwierdzające fakt zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy
- w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno - rentowych, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złożenia stosownego oświadczenia
 

W 2016 ratusz wydał na dodatki 1 350 000. Liczba decyzji o przyznaniu pomocy była zbliżona – ok. 6 100, wzrósł jednak średni dodatek ze 190 do 220 zł. Najczęściej ze wsparcia miasta korzystali lokatorzy zajmujący mieszkania komunalne, administrowane przez ZGK, nieco rzadziej właściciele lub najemcy mieszkań we wspólnotach. Najrzadziej o wsparcie występują właściciele prywatnych budynków, najemcy lokali w Towarzystwie Budownictwa Społecznego i mieszkań zakładowych. 

Bliższe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia  pokój nr 426 (III piętro) lub telefonicznie pod nr tel. 0 46 862-22-35 wew. 333