{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Gospodarka odpadami

Akty prawne

Ustawa

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uchwały Rady Miejskiej

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 29 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Podwyższona stawka, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 58 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Rada ustaliła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 13,79 % od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realnie to 25 zł miesięcznie.