Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasto Sochaczew

A A A

OGŁOSZENIE

 

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE

 

I.       ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Sochaczew
96–500 Sochaczew, ul. 1 Maja 16

tel: 46 86 222 35, faks: 46 86 226 02

e-mail: przetargi@sochaczew.pl

strona internetowa: www.sochaczew.pl

 

 

II.    DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

 Osoba wyznaczona do kontaktu:

Radosław Kwiatkowski

tel: 46 86 222 35 wew. 347

 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej lub poczty e-mail.

 

Do komunikacji z Wykonawcami Zamawiający wykorzystuje platformę zakupową Marketplanet OnePlace pod adresem : https://sochaczew.ezamawiajacy.pl/ oraz pocztę e-mail: przetargi@sochaczew.pl

 

 III. PODSTAWA PRAWNA

 Wstępne konsultacje rynkowe prowadzony są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”, opublikowanym na platformie zakupowej oraz BIP Zamawiającego.

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA KONSULTACJI

 1.      Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasto Sochaczew.

 2.      W wyniku realizacji zamówienie powinien być zapewniony odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasto Sochaczew przy zapewnieniu osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Urządzenia do gromadzenia odpadów np. pojemniki, worki  zapewnia Wykonawca zamówienia.

 

 3.      Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo/uzyskanie informacji w szczególności w zakresie: określenia czasu realizacji zamówienia, zapoznania się z możliwymi sposobami gromadzenia odpadów na nieruchomościach zamieszkałych, częstotliwością odbierania odpadów komunalnych, sposobu monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sposobów monitorowania ilości i rodzajów odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych, sposobów realizacji zamówienia dotyczących: dostarczania urządzeń do gromadzenia odpadów, sporządzania i dystrybucji harmonogramów odbierania odpadów oraz innych obowiązków związanych z realizacją zamówienia, a także sposobu rozliczenia wykonania usługi oraz określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy ( w związku z art. 439 nowej ustawy Pzp).

 4.      W toku wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień,   o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie istotnych informacji dla planowanego postepowania o udzielenie zamówienia.

 

V.      ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

 1.      Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu składają zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.

 

2.      Zgłoszenia można składać:

 a)   osobiście, w siedzibie Zamawiającego;

b)  za pośrednictwem platformy zakupowej.

 

3.      Termin składania zgłoszeń: 23.02.2021 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

 

4.      Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  zaproszenia  do  udziału  we  wstępnych konsultacjach rynkowych podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w konsultacjach po wyznaczonym terminie.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU I ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

 1.      Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”,  opublikowanego na platformie i stronie BIP Zamawiającego.

 

2.      Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia oraz posiadanie stosownego doświadczenia polegającego na realizacji w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum jedno zamówienie polegające na odbiorze lub zbieraniu odpadów.

3.      Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Zgłaszający zobowiązany jest wypełnić wykaz wykonanych zamówień – wzór wykazu został zamieszczony w Załączniku nr 1 wraz ze wzorem zgłoszenia do konsultacji. Do wykazu wykonanych zamówień można dołączyć prezentację o wykonanym projekcie/zamówieniu.

 

4.      Brak załączenia przedmiotowego wykazu do zgłoszenia we wstępnych konsultacjach rynkowych skutkować będzie niedopuszczeniem do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.

 

5.      Zamawiający zaprosi do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych podmioty, które złożyły zgłoszenie w wymaganej formie w terminie. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.

 

6.      Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

 

7.      Wstępne konsultacje rynkowe mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”.

 

8.      Wstępne konsultacje rynkowe mogą być prowadzone w formie :

a)   wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;

b)  spotkania indywidualnego z Uczestnikami;

c) spotkania grupowego z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego terminach.

 

9.      Spotkania, o których mowa w pkt 8 mogą odbywać się bądź w siedzibie Zamawiającego, bądź on-line, w zależności od sytuacji epidemicznej.

 

10.  Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidywany jest na dzień 01.03.2021 r.

 

 VII.     RODO

 W przypadku, gdy Zamawiający pozyska dane osobowe w związku z prowadzeniem Konsultacji, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Ogłoszenie - wstępne konsultacje rynkowe.pdf

Regulamin - wstępne konsultacje rynkowe.doc

Zgloszenie do wstępnych konsultacji rynkowych - Załącznik nr 1.docx

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.docxZwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
do pobrania