Nabór na stanowisko Inspektora Referatu Inżynierii Miasta

A A A

Sochaczew, dn. 10.04.2012 r.

Burmistrz Miasta Sochaczewa

ogłasza nabór na stanowisko

Inspektora

Referatu Inżynierii Miasta

Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

 I. Wymagania:

1) Niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe

 2. 3 letni staż pracy

 3. Znajomość postępowania administracyjnego w obszarze utrzymania czystości i porządku w gminie, gospodarki odpadami

 4. Niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej

 2) Dodatkowe:

 1. Dobry stan zdrowia w związku z koniecznością wykonywania prac w terenie

 2. Umiejętność pracy w zespole

 3. Komunikatywność

 II. Zadania na stanowisku obejmują w szczególności:

 1. Koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych i instytucji powołanych do realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie usług komunalnych

 2. Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta oraz nadzór nad ich realizacją

 3. Wykonywanie kontroli i egzekwowanie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 4. Wdrażanie gminnego systemu gospodarki odpadami w świetle obowiązujących przepisów

 5. Wykonywanie zadań dotyczących ochrony zwierząt – w szczególności nadzór nad funkcjonowaniem miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt

 6. Koordynowanie prac w zakresie letniego i zimowego utrzymania gminnych placów i dróg

 7. Sporządzanie pism, projektów uchwał i przepisów prawa lokalnego, okresowych sprawozdań i informacji

 8. Rozpatrywanie wniosków i interpelacji radnych, skarg i postulatów mieszkańców

 9. Prowadzenie dokumentacji obejmującej określony zakres działania Referatu

 III. Wymagane dokumenty:

 1. Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej

 2. C.V.

 3. List motywacyjny

 4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i doświadczenie zawodowe

 5. Oświadczenie o niekaralności

 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie

 IV. Oferty należy kierować pocztą na adres: Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 maja 16, 96-500 Sochaczew, lub składać w Biurze Obsługi Klienta na parterze w godzinach pracy Urzędu tj. 800 – 1600 do dnia 20.04.2012 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

 

Nabór na Inspektora

Referatu Inżynierii Miasta

 V. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.bip.sochaczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie.

Pobierz treść ogłoszenia: Nabór na inspektora Referatu Inżynierii Miasta z dn. 10.04.2012 r..pdf 

Pobierz treść protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: Protokół z naboru na Inspektora Inż. z dn. 24.04.2012 r..pdf 

Pobierz treść informacji Burmistrza Miasta Sochaczewa: Informacja Burmistrza Miasta Sochaczewa z dn. 11.05.2012 r..pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
do pobrania
Plik Nabór na inspektora Referatu Inżynierii Miasta z dn. 10.04.2012 r..pdf
Plik Protokół z naboru na Inspektora Inż. z dn. 24.04.2012 r..pdf
Plik Informacja Burmistrza Miasta Sochaczewa z dn. 11.05.2012 r..pdf