ZMIANY W PODATKACH OD 1 stycznia 2016 r.

A A A

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie znowelizowane przez Sejm przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawodawca wprowadził w tych ustawach szereg istotnych zmian, które będą miały wpływ na sposób obliczania podstawy opodatkowania oraz na sposób zapłaty podatku.

 1.      Obliczanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Nowością będzie podatek od nieruchomości od części wspólnych budynków. Od 1 stycznia 2016 roku wszyscy właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych będą płacić podatek nie tylko od własnych lokali
i odpowiadającego tym lokalom udziału w gruncie, ale również od części wspólnych w tym budynku (np. strychy, spiżarnie, kotłownie, wózkownie, korytarze, pralnie, suszarnie itp.). Podatek będzie liczony proporcjonalnie do udziału w nieruchomości wspólnej określonego w akcie notarialnym.

 2.      Obliczanie podstawy opodatkowania podatkiem rolnym.

Wprowadzone zostały nowe zasady przeliczania użytków rolnych. Zmiany mają na celu dostosowanie przepisów podatkowych i przepisów prawa geodezyjnego. Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzone zostaną następujące przeliczniki użytków rolnych do celów podatkowych:

- Rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- Grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. – 1 ha przel.

- Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha = 0,2 ha przel.

- Grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

 3.      Obliczanie podstawy opodatkowania podatkiem leśnym.

Ustawodawca wyeliminował z zakresu niższej stawki podatku lasy ochronne. Natomiast dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

 4.      Brak decyzji przy małej kwocie zobowiązania.

Od 1 stycznia 2016 r. nie będą wydawane (i doręczane) decyzje, w których ustalone zobowiązanie podatkowe nie przekroczy w zaokrągleniu kwoty 6,00 zł.

Tym samym nie powstanie obowiązek podatkowy i podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku.

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529).

 5.      Jednorazowa płatność podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości do 100,00 zł.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek płatny jest jednorazowo
w terminie płatności pierwszej raty.”

 6.      Możliwość zapłaty podatku w obrocie bezgotówkowym przez członka rodziny lub inny podmiot.

 Zapłata podatku może nastąpić przez Podatnika a także m.in. przez:

1) małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;

2)   inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

 Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
do pobrania