E-PODATKI

A A A

Usługa ePodatki adresowana jest do osób fizycznych i prawnych, które chcą przeglądać swoje zobowiązania podatkowe wobec miasta. Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych. Podatnik ma dostęp do pełnych danych konta.

 

W celu skorzystania z usługi e-podatki należy zarejestrować się na stronie https://umsochaczew.epodatnik.info a następnie zgłosić się do Referatu Podatkowego Urzędu Miejskiego w Sochaczewie (II piętro pok. 320) w celu zweryfikowania tożsamości i otrzymania dostępu do usługi.

 

Przypominamy również, że jest możliwość składania informacji i deklaracji podatkowych za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie jest: Burmistrz Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.tel.+48(46) 8622235, fax:+48(46)8622602, e-mail: sekretariat@sochaczew.pl
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Włodzimierz Boczkowski z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@sochaczew.pl lub telefonicznie tel. +48(46)8622235wew.309.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Sochaczewie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami miasta Sochaczew art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia podpisanych z Urzędem Miasta Sochaczew przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Sochaczew.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych art. 15 RODO;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne art. 16 RODO;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) art. 17 RODO. Nie dotyczy sytuacji opisanych w art. 17 w ust. 3 w szczególności, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych.
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych art. 18 RODO
 • prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych art. 21 RODO;
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, przy czym podanie danych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa lub ma na celu zawarcie umowy
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
do pobrania