Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

A A A

Postanowienia ogólne.

 

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, zwany dalej MOSiR działa
na podstawie:

1)      ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.);

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3)      ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. 2011, Nr.45, poz. 236);

4)      przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. 2010, Nr 127, poz. 857
z późn. zm.)

 

§ 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zwany dalej MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Sochaczew nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną
w formie samorządowego zakładu budżetowego.

 

§ 3. Siedzibą MOSiR jest miasto Sochaczew, a terenem działania obszar miasta Sochaczewa

 

§ 4. MOSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Olimpijska 3

96-500 Sochaczew

 

§ 5. Nadzór nad MOSiR sprawuje Burmistrz Miasta Sochaczewa.

 

§ 6. MOSiR gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym mu na podstawie uchwał, decyzji oraz umów cywilno - prawnych.

 

Rozdział 2

Cele i zadania

 

§ 7. 1. MOSiR realizuje zadania samorządu terytorialnego o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zarządza i utrzymuje wydzielone i przekazane obiekty i urządzenia sportowe oraz tereny rekreacyjne stanowiące mienie komunalne.

2. Do podstawowych zadań MOSiR należy:

1)      udostępnianie bazy MOSiR placówkom oświatowym prowadzonym przez miasto Sochaczew na realizację zadań programowych w zakresie kultury fizycznej,

2)      udzielanie pomocy szkoleniowej oraz udostępnienie bazy i sprzętu na realizację zajęć sportowych w ramach programu klas sportowych,

3)      koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z miejskim kalendarzem imprez,

4)      współpraca z instytucjami , stowarzyszeniami i organizacjami o zasięgu miejskim w zakresie realizacji zadań statutowych,

5)      organizacja zajęć, zawodów i imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz rehabilitacyjnym,

6)      tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego,

7)      zapewnianie kadry trenersko – instruktorskiej do prowadzenia zajęć sportowych
i rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nauki i doskonalenia pływania,

8)      prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz z zakresu rehabilitacji ruchowej stosownie do potrzeb i zainteresowania mieszkańców Sochaczewa,

9)      utrzymanie oraz rozbudowa własnej bazy sportowo – rekreacyjnej,

10)  gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi,

11)  realizacja zadań programowych ustalonych przez Burmistrza Miasta Sochaczewa

 

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja

 

§ 8. 1. Całokształtem działalności MOSiR kieruje i zarządza Dyrektor, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sochaczewa.

3. Dyrektor MOSiR kieruje i nadzoruje statutową działalnością MOSiR oraz reprezentuje
go na zewnątrz.

4. Dyrektor działa z upoważnienia Burmistrza Miasta w zakresie określonym uchwałami Rady Miasta.

5. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy współpracy:

1) Zastępcy Dyrektora

2) Głównego Księgowego

3) Kierowników bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych.

6. Dyrektor może udzielić dalszych pełnomocnictw pracownikom MOSiR, przy czym zakres nie może wykraczać poza sprawy związane z działalnością MOSiR. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Do dokonywania czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta Sochaczew.

 

§ 9. Dyrektor opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Regulamin Organizacyjny MOSiR, uwzględniający strukturę organizacyjną ośrodka oraz obowiązki, uprawnienia o odpowiedzialność pracowników.

 

§ 10. Dyrektor MOSiR wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników MOSiR
na podstawie Regulaminu Organizacyjnego.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

 

§ 11. 1. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie

o finansach publicznych.

2. Działalność MOSiR prowadzona jest na zasadach umożliwiających pokrywanie

kosztów tej działalności z uzyskiwanych dochodów własnych i dotacji.

3. Źródłami przychodów MOSiR są w szczególności:

1)           dotacje,

2)           wpływy od osób fizycznych i prawnych uzyskane z tytułu sprzedaży biletów i kart wstępu,

3)           wpływy z opłat za korzystanie z usług ośrodka,

4)           odsetki od środków na rachunku bankowym,

5)           darowizny osób fizycznych i prawnych,

6)           środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

7)           inne źródła.

4. Podstawą funkcjonowania gospodarki finansowej MOSiR stanowi roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. 

5. Plan finansowy MOSiR zatwierdza Dyrektor. 

 

§ 12 Nadzór nad gospodarka finansową sprawuje Burmistrz Miasta Sochaczew

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 13 1. Statut MOSiR nadaje Rada Miejska w Sochaczewie.

2. MOSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie
z obowiązującymi przepisami

 

§ 14 Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>