Regulamin Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

A A A

1. Do korzystania z Ośrodka mają prawo osoby posiadające ważny karnet lub bilet wstępu

2. Przed wejściem do pomieszczeń sportowo- rekreacyjnych należy zmienić obowiązkowo obuwie zewnętrzne na obuwie sportowe używane tylko do zajęć w hali i salach ćwiczeń. Dotyczy to również kibiców.
Obuwie zewnętrzne należy pozostawiać w szatni ogólnej wraz z wierzchnim okryciem

3. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z recepcji osoby upoważnione , potwierdzając ich pobranie i zdanie czytelnym podpisem

4. Korzystający z pomieszczeń Ośrodka zobowiązani są każdorazowo po zakończeniu zajęć do przekazania użytkowanych pomieszczeń pracownikowi dyżurującemu MOSiR.

5. Grupy ćwiczebne korzystające z hali sportowej mogą przemieszczać się po Ośrodku tylko w sposób zorganizowany ( grupy młodzieży tylko pod opieką nauczyciela-opiekuna )6. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Ośrodka- MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

7. Osoby korzystające z wynajmu pomieszczeń: hala, pływalnia, sauna, solarium, powinny mieć aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do użytkowania w/w.

8. Korzystający z pomieszczeń Ośrodka powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków

9. Na terenie całego ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających

10. Zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń Ośrodka bez nadzoru instruktora lub nauczyciela WF

11. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonania zaleceń i poleceń pracowników MOSiR

12. Użytkownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i P-poż na terenie Ośrodka

13. Wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłaszać pracownikowi dyżurnemu MOSiR

14. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania , uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice

15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z pomieszczeń MOSiRZwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>