Statut Sochaczewskiego Centrum Kultury

A A A

UCHWAŁA NR IX/67/15

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 26 czerwca 2015 r.

 

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury:

Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie i Klubu Nauczyciela w Sochaczewie

w jedną instytucję kultury.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. z późn. zm.) oraz art. 9, 11, 13 ust. 1 i 2, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 j.t. z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2015 r. dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Miasto Sochaczew jest Organizatorem, tj. Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sochaczewie
i Klubu Nauczyciela w Sochaczewie w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą – Sochaczewskie Centrum Kultury.

 

§ 2. Akt o połączeniu samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Nadaje się statut Sochaczewskiemu Centrum Kultury, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. 1. Sochaczewskie Centrum Kultury uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

2. Z dniem wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury Sochaczewskiego Centrum Kultury, wykreślone zostaną z niego instytucje, o których mowa w § 1.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr IX/67/15

Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

 

 

Akt o połączeniu samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sochaczewie i Klubu Nauczyciela w Sochaczewie.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t. z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012r. poz. 406 j.t. z późn. zm.) – Rada Miejska w Sochaczewie uchwala
co następuje:

 

§ 1. 1. Z dniem 1 sierpnia 2015 r. dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie i Klubu Nauczyciela w Sochaczewie.

 1.  
  1. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, tworzy się gminną jednostkę organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą:

   Sochaczewskie Centrum Kultury.

 

§ 2. 1. Terenem działania Sochaczewskiego Centrum Kultury jest Gmina Miasto Sochaczew.

2. Główna siedziba Sochaczewskiego Centrum Kultury mieści się w Sochaczewie,
przy ul. 15 Sierpnia 83. W ramach Sochaczewskiego Centrum Kultury działają filie, które mieszczą się w Sochaczewie, przy ul. Żeromskiego 8, ul. Chopina 101, ul. Hanki Sawickiej 5.

 

§ 3. Zakres działalności Sochaczewskiego Centrum Kultury obejmuje wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, ochronie i upowszechnianiu kultury na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Sochaczew. Szczegółowy zakres działalności instytucji kultury określa statut.

 

§ 4. 1. Z dniem wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury, Sochaczewskie Centrum Kultury przejmuje całe mienie połączonych instytucji kultury oraz przejmuje wszelkie wierzytelności
i zobowiązania tych instytucji.

2. Pracownicy połączonych instytucji kultury, z dniem wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury, stają się pracownikami Sochaczewskiego Centrum Kultury. Sochaczewskie Centrum Kultury przejmuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr IX/67/15

Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

 

STATUT

SOCHACZEWSKIEGO CENTRUM KULTURY

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Sochaczewskie Centrum Kultury, zwane dalej SCK prowadzi działalność na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t. z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 j.t. z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t.
  z późn. zm.),

 4. aktu o połączeniu samorządowych instytucji kultury,

 5. postanowień niniejszego statutu.§ 2. Organizatorem Sochaczewskiego Centrum Kultury jest Gmina Miasto Sochaczew.§ 3. Sochaczewskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury Organizatora.§ 4. 1.Siedzibą Sochaczewskiego Centrum Kultury jest Gmina Miasto Sochaczew.

  2. W skład struktury organizacyjnej Sochaczewskiego Centrum Kultury wchodzi:

 1. Główna siedziba Sochaczewskiego Centrum Kultury, ul. 15 Sierpnia 83,

 2. Filia Sochaczewskiego Centrum Kultury, ul. Chopina 101,

 3. Filia Sochaczewskiego Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 8.

 4. Filia Sochaczewskiego Centrum Kultury, ul. Hanki Sawickiej 5.

  3. Terenem działania Sochaczewskiego Centrum Kultury jest Gmina Miasto Sochaczew.

  4. Nadzór nad działalnością Sochaczewskiego Centrum Kultury sprawuje Burmistrz Miasta Sochaczew, działający w imieniu Organizatora.

 

Rozdział 2

Cele i zadania

 

§ 5. Zadaniem Sochaczewskiego Centrum Kultury jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 6. 1. Do podstawowych zadań Sochaczewskiego Centrum Kultury należy:

 1. rozpoznawanie i rozbudzenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców,

 2. przygotowanie mieszkańców do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

 3. kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym,

 4. rozwijanie zainteresowań umysłowych, artystycznych i edukacyjnych poprzez umożliwianie mieszkańcom uczestnictwa w różnorodnych formach życia kulturalnego
  i edukacji,

 5. gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury,

 6. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych,

 7. tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

 8. tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

 9. prowadzenie kół i sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 10. udzielanie pomocy instruktorom amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie doboru treści, metod i form działania,

 11. gromadzenie i udostępnianie materiałów repertuarowych, informacyjno-bibliograficznych
  i metodycznych,

 12. prowadzenie dokumentacji o działalności kulturalnej Sochaczewskiego Centrum Kultury.

2. Sochaczewskie Centrum Kultury może realizować dodatkowe zadania poprzez:

 1. prowadzenie edukacji kulturalno-wychowawczej przez sztukę,

prowadzenie kursów komputerowych, nauki języków obcych, szachów, nauka gry
na instrumentach,

 1. prowadzenie różnego rodzaju ognisk, warsztatów, klubów, zespołów, orkiestr, chórów,

 2. organizowanie różnorodnych szkoleń tematycznych, spotkań, seminariów i konferencji,

 3. organizowanie konkursów, wystaw, festiwali, odczytów, plenerów, przeglądów,

koncertów, festynów, przedstawień, pokazów i turniejów,

 1. prowadzenie zajęć w ramach wypoczynku letniego i zimowego,

 2. popularyzację walorów rekreacji ruchowej, rajdów, wycieczek,

 3. nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami

i instytucjami.

3. Sochaczewskie Centrum Kultury może, na zasadach określonych odrębnymi przepisami:

1) prowadzić impresariat artystyczny,

2) prowadzić działalność wydawniczą,

3) prowadzić działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych,

4) organizować imprezy zlecone rozrywkowe, okolicznościowe, rekreacyjne, turystyczne,

5) wypożyczać kostiumy, rekwizyty, sprzęt techniczny itp.,

6) świadczyć usługi nagłaśniania imprez,

4. Przychody z działalności wymienionej w ust. 3 przeznacza się na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności Sochaczewskiego Centrum Kultury.

5. Działalność, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

 

 

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja

 

§ 7. Sochaczewskim Centrum Kultury zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sochaczew w trybie i na zasadach określonych
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 8. Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor
po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Sochaczew działającego w imieniu Organizatora.

 

§ 9. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Sochaczewskiego Centrum Kultury, reprezentuje instytucję na zewnątrz, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zadań Dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury należy w szczególności :

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2) ogólny nadzór nad dobrami kultury oraz majątkiem Sochaczewskiego Centrum Kultury,

3) sporządzenie rocznego planu działalności, a także rocznego sprawozdania z działalności,

4) prowadzenie księgowości ustalonej dla jednostek kultury oraz sporządzanie na jej

podstawie sprawozdań i informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, zarządzeń i instrukcji,

6) sprawowanie kontroli nad prawidłowością realizacji zadań,

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

 1.  
  1. W czasie nieobecności Dyrektora, zastępuje go wyznaczony pracownik Sochaczewskiego Centrum Kultury.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

 

§ 10. Sochaczewskie Centrum Kultury Kultury w Sochaczewie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi
w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

 

§ 11. 1. Podstawą gospodarki finansowej Sochaczewskiego Centrum Kultury w Sochaczewie jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

 1. Wysokość rocznej dotacji dla Sochaczewskiego Centrum Kultury w Sochaczewie ustala Rada Miejska.

 2. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Miasta Sochaczew.

 

§ 12. 1. Przychodami Sochaczewskiego Centrum Kultury są w szczególności:

 1.  
  1. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Miasto Sochaczew,

  2. dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe
   na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa
   z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

  3. środki z działalności statutowej, w tym opłaty za zajęcia, bilety wstępu, środki pozyskiwane ze współorganizacji imprez,

  4. środki ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

  5. środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

  6. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,

  7. odszkodowania,

  8. darowizny,

  9. inne źródła.

 

§ 13. Dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury corocznie przedstawia Burmistrzowi Miasta Sochaczew działającemu w imieniu Organizatora sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu.

 

§ 14. Do składania w imieniu Sochaczewskiego Centrum Kultury oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu, wymagane jest współdziałanie Dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

 

§ 15. 1. Sochaczewskie Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych.

 1. Środki uzyskane z tej działalności przeznaczone są na zadania statutowe Sochaczewskiego Centrum Kultury.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 16. 1. Statut Sochaczewskiego Centrum Kultury nadaje Rada Miejska w Sochaczewie.

2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>