Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

A A A

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) –  podaje się, iż w 2016 r. rozpatrzono 3 petycje w tym: 2 petycje rozpatrywała Rada Miejska w Sochaczewie oraz 1 petycję rozpatrywał Burmistrz Miasta Sochaczew.

 

Petycja z dnia 6 maja 2016 r. rozpatrzona przez Radę Miejską w Sochaczewie:

Przedmiot petycji: Żądanie podjęcia działań zmierzających do zorganizowania dodatkowej przeprawy przez rzekę Bzurę w gminie Sochaczew na czas planowanego remontu mostu w ciągu ulicy Płockiej w naszym mieście, w tym również podjęcia działań polegających na skierowaniu apelu bądź odpowiedniego dokumentu do Wojska, w tym instytucji reprezentujących MON o budowę przeprawy wojskowej.

Sposób załatwienia petycji: Rada Miejska w Sochaczewie podjęła uchwałę nr XV/154/16 z dnia 24 maja 2016 r.  w sprawie rozpatrzenia petycji uznając ją za bezzasadną z przyczyn podanych w uzasadnieniu tejże uchwały. 30 maja 2016 r. Uchwała została przesłana autorowi petycji.

 

Petycja z dnia 10 listopada 2016 r. rozpatrzona przez Radę Miejską w Sochaczewie:

Przedmiot petycji: Prośba o podjęcie niezwłocznych działań związanych z utwardzeniem i odwodnieniem drogi przy ulicy Dewajtis.

Sposób załatwienia petycji: Burmistrz udzielając wyjaśnień poinformował pismem z dnia 23 listopada 2016r., że z uwagi to, że realizacja podniesionej w petycji prośby wymagałaby zmian w budżecie, przekazał ją do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Sochaczewie. Rada Miejska w Sochaczewie podjęła uchwałę nr XXI/239/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia petycji uznając ją za bezzasadną z przyczyn podanych w uzasadnieniu tejże uchwały. Uchwała została przesłana autorowi petycji.

 

Petycja z dnia 6 maja 2016 r. rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Sochaczew:

Przedmiot petycji: Żądanie podjęcia działań zmierzających do zorganizowania dodatkowej przeprawy przez rzekę Bzurę w gminie Sochaczew na czas planowanego remontu mostu w ciągu ulicy Płockiej w naszym mieście, w tym również podjęcia działań polegających na skierowaniu apelu bądź odpowiedniego dokumentu do Wojska, w tym instytucji reprezentujących MON o budowę przeprawy wojskowej.

Sposób załatwienia petycji : 17 maja 2016r. Burmistrz Miasta Sochaczew udzielił odpowiedzi wyjaśniając, że budowa przeprawy przez rzekę Bzurę w lokalizacji maksymalnie 1 km od remontowanego mostu byłaby ze względów czasowych i technicznych niemożliwa do zrealizowana w terminie wskazanym w petycji. Z uwagi to, że realizacja podniesionej w petycji prośby wymagałaby zmian w budżecie, przekazano ją do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Sochaczewie. Jednakże autor petycji złożył o tej samej treści również do Rady Miejskiej. Sposób rozpatrzenia przez Radę Miejską podany powyżej. 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) –  podaje się, iż w 2017 r. Burmistrz Miasta Sochaczew i  Rada Miejska w Sochaczewie nie rozpatrzyli żadnych petycji .

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) –  podaje się, iż w 2018 r. rozpatrzono 1 petycję w tym: nie było petycji, które rozpatrywała Rada Miejska w Sochaczewie, 1 petycję rozpatrywał Burmistrz Miasta Sochaczew.

Petycja z dnia 13 września 2018 r. rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Sochaczew:

Przedmiot petycji: Prośba o wdrożenie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii przez Gminę Miasto Sochaczew

Sposób załatwienia petycji: 25 października 2018 r. Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew udzielił odpowiedzi wyjaśniając, że Gmina Miasto Sochaczew nie planuje  wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii przez Gminę Miasto Sochaczew. Nadzór nad sprawami związanymi z energią pełnią pracownicy UM.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) –  podaje się, iż w 2019 r. rozpatrzono 1 petycję w tym: nie było petycji, które  rozpatrywała Rada Miejska w Sochaczewie oraz 1 petycję rozpatrywał Burmistrz Miasta Sochaczew.

Petycja z dnia 8 marca 2019 r. rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Sochaczew:

Przedmiot petycji: Prośba o powiększenie majątku  lokalnej społeczności o wykonanie i finansowanie przez firmę komercyjną Rodzinnego Miejsca Zabaw- Podwórko Talentów Nivea.

Sposób załatwienia petycji: W odpowiedzi z dnia 8 marca 2019 r. poinformowano wnioskodawcę, iż zgodnie z wnioskiem zawartym w § 2, petycja została przekazana do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie, która może dysponować terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400m2, do zapoznania się i rozpatrzenia możliwości stworzenia Podwórka Talentów Nivea.

 

Petycja z dnia 29 maja 2019 r. rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Sochaczew:

Przedmiot petycji: Prośba o zebranie ofert rynkowych w obszarze usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów i skonfigurowanymi kartami SIM dla jednostek organizacyjnych i jednoosobowych spółek miasta Sochaczew  oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych oraz powiadomienie czy zasadne będzie w ciągu najbliższego roku aneksowanie umów lub ogłoszenie postępowań optymalizacyjnych w tym obszarze.

Sposób załatwienia petycji: 13 czerwca 2019 r. udzielono odpowiedzi wyjaśniając, że Urząd Miejski w Sochaczewie od 2014r. przeprowadza postępowanie na zakup świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów i skonfigurowanymi kartami SIM dla jednostek organizacyjnych i jednoosobowych spółek miasta Sochaczew w trybie przetargu nieograniczonego oraz przetargu ofertowego. Opisano sposób działań zamawiającego, które polegają na zbieraniu i analizie ofert rynkowych w tym obszarze, zapewniają optymalizację kosztów zamówienia i przynoszą wymierne efekty ekonomiczne. W maju 2019 r. została zwarta umowa na dostarczenie w/w usług i nie może ona być zmieniona do czerwca 2021r. bez zaistnienia szczególnych przesłanek określonych w odrębnych przepisach.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) –  podaje się, iż w 2020 r. rozpatrzono 1 petycję w tym: nie było petycji, które rozpatrywała Rada Miejska w Sochaczewie oraz 1 petycję rozpatrywał Burmistrz Miasta Sochaczew.

Petycja z dnia 21 sierpnia 2020 r. rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Sochaczew:

Przedmiot petycji: Prośba o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem płynów do dezynfekcji w oparciu o sygnalizowane zagadnienia oraz zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym lub w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk-spełniających aktualne normy.

Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź z dnia 3 września 2020 r. zawiera wyjaśnienia w/w sprawie.  Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnieniem przez Urząd płynów do dezynfekcji w oparciu o m.in. sygnalizowane  zagadnienia  zwrócono uwagę na aspekt dotyczący zagrożeń związanych z korzystaniem z produktów biobójczych, bazujących na pozwoleniach tymczasowych- nie odnotowano zagrożeń i problemów związanych z korzystaniem z płynów dezynfekujących przez uczniów w szkołach publicznych oraz osoby z nadmiernie wrażliwą skórą. W przypadku konieczności zakupu środków dezynfekcyjnych, Urząd Miejski zaplanuje postępowanie o udzieleni zamówienia publicznego, którego przedmiotem będą środki dezynfekcyjne spełniające wszystkie określone przepisami prawa normy jakościowe.

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>