Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Uchwały Rady

A A A

wprowadzenie uchwał


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
XXI/222/21 29-03-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. PDF
XXI/223/21 29-03-2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2021 r. PDF
XXI/224/21 29-03-2021 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. PDF
XXI/225/21 29-03-2021 w sprawie nabycia nieruchomości. PDF
XXI/226/21 29-03-2021 w sprawie nabycia nieruchomości. PDF
XXI/227/21 29-03-2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r. PDF
XXI/228/21 29-03-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr II/4/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a także stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia ich składów osobowych,... PDF
XX/206/21 10-02-2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2021 r. PDF
XX/207/21 10-02-2021 w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Sochaczew”. Załącznik ze względu na objętość dostępny w Biurze Rady PDF
XX/208/21 10-02-2021 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2021. PDF
XX/210/21 10-02-2021 w sprawie przekazania do zaopiniowania zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew. PDF
XX-209-21 10-02-2021 w sprawie powierzenia „Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego gminy obejmującego konserwację i bieżące remonty kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopow PDF
XX/211/21 10-02-2021 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025”. PDF
XX/212/21 10-02-2021 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sochaczew. PDF
XX/213/21 10-02-2021 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Sochaczew do realizacji 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasto Sochaczew PDF
XX/214/21 10-02-2021 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. PDF
XX/215/21 10-02-2021 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego l PDF
XX/216/21 10-02-2021 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały PDF
XX/217/21 10-02-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji PDF
XX/218/21 10-02-2021 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sochaczew. PDF
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 14.11.2013
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 08.12.2011 10:55


  rejestr zmian
 
do pobrania