Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie

A A A

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie:

Anna Chlebowska - Inspektor w Wydziale Sekretarza Miasta

tel. 46 862 22 35, wew. 450

e-mail: organizacyjny@sochaczew.pl

 

Zadania Koordynatora ds. dostępności:

1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Sochaczewie i miejskie jednostki organizacyjne.

2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Sochaczewie i miejskie jednostki organizacyjne.

3. Monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Sochaczewie i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Zarządzenie Nr 190.2020 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie oraz powołania Zespołu ds. dostępności do współpracy z Koordynatorem.

Zarządzenie nr 190.2020 z dn. 22.09.20 r..pdf

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Sochaczewie i jednostki organizacyjne miasta Sochaczew.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności.pdf

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności UM Sochaczew

Raport o stanie zapewnienia dostępności.pdf

 

Deklaracja dostępności

1. Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Sochaczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Raport dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Miejskiego oraz jej strony podmiotowej jest zgodny z wytycznymi W3C dotyczącymi dostępności treści internetowych WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) (Web20) oraz zapisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). W odniesieniu do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej uwzględniono regulacje wynikające z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) oraz Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa Urzędu Miejskiego jest przejrzysta, intuicyjna, łatwo odnaleźć szukane informacje. Archiwalne transmisje obrad Rady Miejskiej posiadają napisy celem ułatwienia dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

 2. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim - Inspektor Anna Chlebowska, e-mail: organizacyjny@sochaczew.pl oraz Informatyk Justyna Kijoch, e-mail: justyna.kijoch@sochaczew.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu (46) 862 22 35, wew. 450 lub wew. 500. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.             W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej: www.rpo.gov.pl.

 3. Dostępność architektoniczna.

Główna siedziba Urzędu Miejskiego w Sochaczewie mieści się w czterokondygnacyjnym budynku przy ul. 1 Maja 16 w Sochaczewie. Podmiot prowadzi podstawową działalność i obsługę interesantów w 3 budynkach (Urząd Miejski ul. 1 Maja 16, Kramnice Miejskie, ul. 1 Maja 21, Archiwum Zakładowe ul. Żeromskiego 16). Podmiot zapewnia w dwóch budynkach (Urząd, Kramnice) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Zastosowane są w tych budynkach rozwiązania architektoniczne, środki techniczne, zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. Podmiot zapewnia wstęp do wsystkich budynków osobie korzystającej z psa asystującego. Zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.

Wejście do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 16, jest dobrze widoczne i dostępne z głównej ulicy. Przy wejściu jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Obok budynku są miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych (3 miejsca). W holu głównym na parterze znajduje się biuro obsługi klienta, zainstalowana jest winda o parametrach dostosowanych do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Na wszystkich piętrach budynku i na parterze, znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się czytelne tablice informacyjne.

 4. Dostępność informacyjno-komunikacyjna.

Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem następujących sposobów/środków wspierających komunikowanie się: kontakt telefoniczny, kontakt korespondencyjny, przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych, przesyłanie faksów, pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty (podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego w ciągu 2-3 dni roboczych).

 Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Andrzej Wierzbicki – Sekretarz Miasta
Data wytworzenia: 09.08.2021
Opublikował: Anna Chlebowska
Data publikacji: 25.09.2020 09:06


  rejestr zmian
 
do pobrania