Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi

A A A

„Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Cel projektu:

Celem projektu pn.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew” jest stworzenie zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w obrębie miasta Sochaczew, który pozwoli na wzmocnienie odporności terenów miejskich na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi oraz zapewni zabezpieczenie na wypadek wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych tj. klęski żywiołowe.

Realizacja projektu umożliwi maksymalne zatrzymanie i zagospodarowanie wód deszczowych w miejscu ich występowania, czyli w zurbanizowanej przestrzeni miasta Sochaczew oraz bezpieczny odpływ ich nadmiaru sprawną siecią kanalizacji deszczowej. Zaprojektowane rozwiązania techniczne mają na celu kontrolowane zatrzymanie wód opadowych i roztopowych na terenach zabudowanych i wykorzystywać ją w okresach suchych do podlewania terenów zielonych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

  • budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę dróg miejskich na terenie byłych zakładów Chemitex z zastosowaniem nawierzchni ażurowej dla poprawienia zdolności infiltracyjnych terenu,
  • modernizację istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Grunwaldzka, Ogrodowa, Topolowa i Parkowa w Chodakowie wraz z budową zamkniętego zbiornika retencyjnego oraz wylotu odprowadzającego wody opadowe do rzeki Utraty położonych przy ul. Parkowej,
  • budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Płocka i Łowicka wraz z budową zamkniętego zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Płockiej,
  • zakup wielofunkcyjnego pojazdu dla celów rozwoju zieleni miejskiej.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiskozowa, Chemiczna i Włókiennicza na terenie byłych zakładów CHEMITEX w Sochaczewie.

Zadanie 2. Przebudowa dróg miejskich: ul. Chemicznej, ul. Wiskozowej i ul. Włókienniczej na terenie byłych zakładów CHEMITEX w Sochaczewie.

Zadanie 3. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Parkowa, Ogrodowa, Topolowa i Grunwaldzka w Sochaczewie.

Zadanie 4. Budowa zamkniętego zbiornika retencyjnego na wody opadowe zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1443/51 przy ul. Parkowej w Sochaczewie

Zadanie 5. Budowa wylotu odprowadzającego wody opadowe do rzeki Utraty zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1443/51 przy ul. Parkowej w Sochaczewie.

Zadanie 6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach miejskich: ul. Płockiej i ul. Łowickiej w obrębie Sochaczew za Bzurą.

Zadanie 7. Budowa zamkniętego zbiornika retencyjnego na wody opadowe zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1574/11 przy ul. Płockiej w Sochaczewie.

Zadanie 8. Zakup pojazdu dla celów rozwoju zieleni miejskiej.

Efekty realizacji projektu:

Wdrożenie kompleksowych działań adaptacyjnych, a w szczególności przystosowania miejskich systemów odprowadzania wód opadowych do niekorzystnych zjawisk pogodowych tj.: deszcze nawalne, powodzie czy długotrwałe susze pozwoli na efektywne korzystanie z coraz bardziej ograniczonych zasobów wodnych.

Zbiorniki retencyjne oraz sieć kanalizacji deszczowej dostosowana do zwiększonych przepływów wód opadowych sprzyjać będą retencjonowaniu wód opadowych w miejscu ich powstawania, spowolnieniu ich odpływu do odbiornika oraz wykorzystywaniu w okresach suchych np. do podlewania zieleni miejskiej. Likwidacja powierzchni uszczelnionych nawierzchni dróg miejskich na terenie dawnych Zakładów Chemitex umożliwi infiltrację wód opadowych do gruntu, zwiększając efektywność funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej.

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzrost ewapotranspiracji i poprawa mikroklimatu terenów zurbanizowanych przeciwdziałając tzw. efektowi „miejskiej wyspy ciepła”. Dodatkowo poprawią się możliwości przewietrzania miasta i uzupełniania zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji.

Zagospodarowanie opadu bezpośrednio w miejscu jego wystąpienia, zależności od uwarunkowań i potrzeb lokalnych, przyczyni się do podniesienia estetyki krajobrazu Miasta Sochaczew oraz rozwoju terenów zieleni.

Beneficjent:                                       Gmina Miasto Sochaczew

Umowa o dofinansowanie:             POIS.02.01.00-00-0024/18-00 z dnia 13.06.2019 r.

Wartość całkowita projektu:          14 262 542,41 zł

Koszty kwalifikowalne:                       11 595 562,94 zł

Poziom dofinansowania:                    85% kosztów kwalifikowalnych

Kwota dofinansowania:                   9 856 228,49 zł

Wkład własny:                        4 406 313,92 zł    

W związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew” Gmina Miasto Sochaczew informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość ma specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.   

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>