Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Wybory ławników sądowych 2020-2023

A A A

Informacja o naborze na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

 

          W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku  zwrócił się do Rady Miejskiej w Sochaczewie z prośbą o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2020-2023:

- do orzekania w  Sądzie Okręgowym w Płocku- 5 osób; w tej liczbie do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, Wydział Pracy- 1 osoba;

- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie - 5 osób;

- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie, Wydział Pracy  - 1 osoba.

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych ( u.s.p.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kto zgłasza kandydata na ławnika:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 Termin zgłaszania kandydatów na ławników:

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 1 lipca 2019 roku.(poniedziałek).

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019  roku.

 

Wymagane dokumenty:

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) ponad to należy dołączyć dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Gdzie można składać dokumenty:

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, I piętro, pok. 219- Biuro Rady Miejskiej w godzinach 8:00-16:00 oraz za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Sochaczewie, Biuro Rady Miejskiej, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wszelkie informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: (46) 862 28 34

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika;

     2.Wzór listy osób zgłaszających kandydata;

  3. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  4. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

      5. Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata;

       6. Formularz zapytania o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

      7. Informacja dotycząca zdjęć i ich wzoru;

      8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na ławników.

 

 

 Uchwała o wyborze ławników sądowych na kadencję 2020-2023. 

 

 

 Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 04.11.2019
Opublikował: Magdalena Jamka
Data publikacji: 03.06.2019 13:25


  rejestr zmian
 
do pobrania