Sochaczewski Eko-bus

A A A

15 października 2018 roku Województwo Mazowieckie zawarło z Gminą Miasto Sochaczew umowę o dofinansowanie projektu „Sochaczewski Eko-bus”, przyznając dotację w wysokości 79,99 % wartości kosztów kwalifikowalnych. Wniosek o wsparcie projektu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 [Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu)], został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w październiku 2017 r. Projekt przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny uzyskując 96,43 % maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia i znalazł się na 1 miejscu wśród początkowo 2, a potem po zwiększeniu alokacji, 9 wybranych do dofinansowania projektów z całego Mazowsza (na konkurs wpłynęło 18 zgłoszeń).

Projekt jest kompleksowy, gdyż obejmuje:

 • Tablice dynamicznego rozkładu jazdy
 • Biletomaty stacjonarne,
 • Stanowisko sprzedaży i personalizacji okresowego biletu elektromobilnego,
 • Autobusy - 3 autobusy elektryczne (alternatywne źródło napędzania) i 2 spalinowe spełniające normę EURO 6,
 • 3 stanowiska ładowania akumulatorów,
 • Zakup i zainstalowanie 26 wiat przystankowych
 • Modernizacja Parkingów P+R poprzez oznakowanie i montaż 2 stojaków na rowery,
 • Wykonanie stałej organizacji ruchu na placu przed dworcem PKP,
 • Modernizacja ścieżki rowerowej - poprzez wyznaczenie i oznakowanie,
 • Montaż stojaka rowerowego przy Pl. Kościuszki.

 

Projekt poprawia dostępność do środków transportu publicznego/niezmotoryzowanego poprzez zmianę organizacji ruchu, przebudowę ścieżki rowerowej a przez to tworzy spójną siatkę połączeń na obszarze miasta oraz poza nim. Działania te przyczynią się do ułatwienia życia mieszańcom miasta oraz osobom przyjezdnym.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez transport publiczny oraz innych uciążliwości a w szczególności:

 • Zmniejszenie emisji CO2 i PM10
 • Zmniejszenie hałasu komunikacyjnego
 • Zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem
 • Zwiększenie spójności komunikacyjnej i transportowej województwa
 • Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

 

Projekt znajduje się na liście projektów podstawowych w programie rewitalizacji oraz jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Sochaczew, realizowany jest z 2 partnerami.

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>