Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Ochrona Danych Osobowych

A A A

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
  w Sochaczewie jest: Burmistrz Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.tel.+48(46) 8622235, fax:+48(46)8622602, e-mail: sekretariat@sochaczew.pl

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@sochaczew.pl lub telefonicznie tel. +48(46)8622235wew.309.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Sochaczewie 6 ust. 1 lit. c RODO;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami miasta Sochaczew art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia podpisanych z Urzędem Miasta Sochaczew przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Sochaczew.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych  na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu  następujące uprawnienia:
  a)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych art. 15 RODO;
  b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane  są nieprawidłowe lub
  niekompletne art. 16 RODO;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) art. 17 RODO. Nie dotyczy sytuacji opisanych w art. 17 w ust. 3 w szczególności, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzanie danych.
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych art. 18 RODO;
  e) prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych art. 21 RODO;

 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, przy czym podanie danych jest :
  a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa lub ma na celu zawarcie umowy
  b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Andrzej Wierzbicki – Sekretarz Miasta
Data wytworzenia: 30.07.2020
Opublikował: Justyna Kijoch
Data publikacji: 05.06.2018 13:11


  rejestr zmian
 
do pobrania