Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Wybory uzupełniające ławników sądowych 2016 - 2019

A A A

Informacja o naborze uzupełniającym na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

  

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. 2016.2062 tj. z późn. zm.), działając na podstawie art. 160 i  art. 168 w/w ustawy na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 19 października 2017 r. Rada Miejska w Sochaczewie dokona wyboru uzupełniającego ławników sądowych na lata 2016-2019: 

 

- do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osoba;

- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie – 2 osoby;

  

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

   

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa  z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Termin  zgłaszania kandydatów na ławników:

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 27 listopada 2017 roku.

 

 Wymagane dokumenty:

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5. ponadto należy dołączyć 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Wzory dokumentów można pobrać w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16  w pokoju 219 - I piętro.

Wzory dokumentów:

 • Karta zgłoszenia kandydata

karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika 2.docx

 • Lista osób zgłaszających kandydata

lista_osób_zgłaszających_kandydata.docx

 • Oświadczenia kandydata

oświadczenie_kandydata - postępowanie_o_przestępstwo_ścigane z_oskarżenia.docx

oświadczenie_kandydata_-_władza rodzicielska.doc.docx

 • Zaświadczenie lekarskie

zaświadczenie_lekarskie.docx

 • Zaświadczenie o udzielenie informacji z KRK

zapytanie o udzielenie informacji z KRK.docx

 

 Gdzie można składać dokumenty:

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8-16, na I piętrze w pokoju 219 oraz za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Sochaczewie, Biuro Rady Miejskiej, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew (decyduje data wpływu do Urzędu).

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: (46) 862 28 34;

 

_______________________________________________________________________

Uchwała Nr XXXI 358 18

 

 

 

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 03.11.2017
Opublikował: Adrianna Wójcicka
Data publikacji: 03.11.2017 13:44


  rejestr zmian
 
do pobrania