Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

A A A

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochaczewie, działa na podstawie art. 4¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powołana przez Burmistrza Miasta Sochaczew.

W jej skład wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 4¹ ust. 4 w/w ustawy) o różnych, uzupełniających się kompetencjach:

 

 • Justyna Citko – Przewodnicząca (Centrum Usług Społecznych),
 • Olga Kujawa – Członek (Centrum Usług Społecznych)
 • Elżbieta Uczciwek – Członek
 • Justyna Wierzbicka – Członek (Urząd Miejski)
 • Dorota Włodarczyk – Członek (Sąd Rejonowy)

 

DO USTAWOWYCH ZADAŃ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NALEŻY:

 • Inicjowanie działań realizacji zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • Podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, o których mowa w art. 12 ust, 1 i 2 ustawy (limit u lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
 • Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawania napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Sochaczew – art. 18 ust. 8 w/w ustawy);
 • Podejmowanie  interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ (reklama) i 15 (zakaz sprzedaży) ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochaczewie między innymi prowadzi czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:

„Art. 4¹.

 1. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują miejskie (gminne) komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, (…) podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Art. 24.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 25.

Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

Art. 26.

 1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
 2. Zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
 3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.”

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie miasta Sochaczew. W siedzibie Komisji (lub na stronie internetowej) można pobrać druk wniosku, a następnie wypełniony przysłać pocztą lub złożyć osobiście. W przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania druku, można napisać zwykłe podanie.

Przyjęcia interesantów: każda środa od godz. 16:00 do 18:00 – posiedzenia MKRPA w Centrum Usług Społecznych Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew.

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>