Gminna Ewidencja Zabytków

A A A

Podstawa prawna

Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej (m.in. zarządami gmin), precyzuje art. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1446). Gminy między innymi mają dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.

Zakres informacji o zabytkach nieruchomych, zawartych w karcie adresowej określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. nr 113, poz. 661) w następujących punktach:

§ 15. O włączeniu zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków wojewódzki konserwator zabytków zawiadamia właściwą gminę, w celu ujęcia tego zabytku w gminnej ewidencji zabytków.

§ 16. 

1. Kartę ewidencyjną nieruchomości lub rzeczy ruchomej, która przestała być zabytkiem, wyłącza się z krajowej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz przechowuje w archiwum zakładowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do karty adresowej zabytku, o której mowa w § 17, z tym że karta ta jest przechowywana w  archiwum zakładowym urzędu gminy.

3.  Zbiór dokumentów nieruchomości lub rzeczy ruchomej, o których mowa w ust. 1, przechowuje się w  archiwum zakładowym wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

§ 17. 

1. Karta adresowa zabytku nieruchomego zawiera następujące rubryki:

1)      nazwa;

2)      czas powstania;

3)      miejscowość;

4)      adres;

5)      przynależność administracyjna;

6)      formy ochrony;

7)      opracowanie karty adresowej;

8)      fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym.

2. Wzór karty adresowej zabytku nieruchomego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 18. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) włącza kartę adresową zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w karcie adresowej są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym.

 

Do pobrania:

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Miasto Sochaczew

Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Aktualny wykaz Gminnej Ewidencji Zabytków dostępny jest także na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sochaczewie pod adresem:

http://sochaczew.pl/home/www/2691?title=Ewidencje-i-rejestry&filterId=5&tabId=17&pid=2691&sochaczew

 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA SOCHACZEW NA LATA 2021-2025.pdf

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MIASTO SOCHACZEW

 

ZARZĄDZENIE NR  271.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Miasto Sochaczew.

ZARZĄDZENIE NR 271.2018

 

 

Zarządzenie nr 165.2020

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie nr 165.2020

 

Zarządzenie nr 97.2023

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie nr 97.2023

 

REJESTR ZABYTKÓW I WOJEWÓDZKA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Sprawy wpisu do rejestru zabytków oraz sprawy wojewódzkiej ewidencji zabytków należą do kompetencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: www.mwkz.pl

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>