Rekrutacja - Szkoły Podstawowe

A A A

Zasady przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie sie w terminach określonych w Zarządzeniu nr 21.2021 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Sochaczew na rok szkolny 2021/2022. 

Rekrutacja prowadzona będzie za pośrednictwem aplikacji wspomagającej proces rekrutacji Nabór – szkoły podstawowe, która zapewnia rodzicom możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną przedszkoli, umożliwia zgłoszenie dziecka do naboru, a także pozwala na szybki dostęp do wyników rekrutacji. System Nabór  - szkoły podstawowe  będzie dostępny w internecie pod adresem  www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl    od 01.03.2021r.

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 Do obwodowej szkoły podstawowej, kandydaci przyjmowani są z urzędu po wypełnieniu zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 910  późn. zm.) Prawo oświatowe.

 Kandydaci do klasy pierwszej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który chcą uczęszczać do Oddziału Integracyjnego w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie lub w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie w Sochaczewie nie uczestniczą w elektronicznym systemie rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie ww. szkół.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zapisanego do szkoły obwodowej, mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły podczas rekrutacji uzupełniającej. Do innej szkoły podstawowej kandydaci są przyjmowani na wniosek rodziców/prawnych opiekunów (szkoła nie obwodowa).

 Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego (rekrutacja na wolne miejsca pozostałe po rekrutacji obwodowej)

  1. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół.
  2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane szkoły podstawowe według swoich preferencji, od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
  3. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
  4. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi uchwałą tzw. kryteriami samorządowymi

 Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka, a następnie drukują i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru (wrzucają do urny wystawionej w celu zbierania wniosków).

 Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają zgłoszenie/wniosek w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica/opiekuna składają w szkole pierwszego wyboru, informacje zawarte w zgłoszeniu/wniosku wprowadza do systemu informatycznego szkoła.

 Podpisy złożone na zgłoszeniu/wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu/wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej/szkoły pierwszego wyboru - albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

 Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, dokumenty potwierdzające spełnianie tzw. kryteriów samorządowych określonych w uchwale.

 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910  późn. zm.) Prawo oświatowe.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek potwierdzający wole przyjęcia dziecka w szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica/opiekuna składają w szkole.

Druk potwierdzenia należy wrzucić do urny wystawionej w szkole.

 Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został on zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Kandydat zamieszkały na terenie Miasta Sochaczew, którego przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów posiada aktualną Sochaczewską Kartę Mieszkańca.

32 Pisemne oświadczenie zawierające numer Sochaczewskiej Karty Mieszkańca.
Kandydat i przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów zamieszkuje na terenie Miasta Sochaczew 16 Pisemne oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Sochaczew
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole lub do przedszkola usytuowanego w obwodzie szkoły 8 Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata
Kandydat niezamieszkujący na terenie Miasta Sochaczew, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej 4 Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata
Niepełnosprawność kandydata 3 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
Kandydat niezamieszkujący na terenie Miasta Sochaczew, dla rodziców którego lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy rodzica 2 Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców)
Kandydat niezamieszkujący na terenie Miasta Sochaczew, wychowujący się w rodzinie wielodzietnej 1 Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>