Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Wybory ławników sądowych 2016-2019

A A A

                    Informacja o naborze na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

    W zwiazku z zakończeniem  31 grudnia 2015 r. obecnej kadencji ławników sądów powszechnych 2012-2015, działając na podstawie art.160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.2015.133 j.t )  oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 8 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Sochaczewie najpóźniej w październiku br. dokona wybory ławników sądowych na lata 2016-2019:  


- do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 3 osoby;

- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie – 6 osób;

- do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych      – 2 osoby;


  •      Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

       Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

  •      Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

 

  •      Termin Zgłaszania kandydatów na ławników:

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

 

  •      Wymagane dokumenty:

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5. ponadto należy dołączyć 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

 

     Wzory dokumentów:


  • Karta zgłoszenia kandydata

         karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika1_2.docx

 

  • Lista osób zgłaszających kandydata      

           lista_osob_zglaszajacych_kandydata_1.doc

 

  • Oświadczenia kandydata

            oswiadczenie_kandydata_-_postepowanie_o_przestepstwo_0.doc

           oswiadczenie_kandydata_-_wladza_rodzicielska_0.doc

 

  • Zaświadczenie lekarskie

          zaswiadczenie_lekarskie_1.doc

 

  • Zapytanie o udzielenie informacji z KRK

          aformularz_krk_osoba-1.docx

 

                                                                                       INFORMACJA

                Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 zostaną przeprowadzone w głosowaniu tajnym na X Sesji Rady Miejskiej  w dniu 21 września 2015 roku. Początek obrad godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


 




Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 25.09.2015
Opublikował: Magdalena Jamka
Data publikacji: 09.06.2015 11:36


  rejestr zmian