Teren inwestycyjny

A A A

W dniu 7 grudnia 2010 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego zawarł z Gminą Miasto Sochaczew umowę o dofinansowanie projektu „Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczew”, przyznając dotację w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Wniosek o wsparcie projektu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu; Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą), został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w  kwietniu 2009 roku. Przeszedł pomyślnie ocenę formalną oraz merytoryczną i został wybrany do dofinansowania. Część nakładów inwestycyjnych poniesiono przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (sieć kanalizacji deszczowej). W 2010 roku został wyłoniony wykonawca robót budowlanych pozostałych do wykonania i rozpoczęła się ich realizacja. Wykonana została nowa, obwodowa ulica miejska (ul. Kwiatkowskiego), otwierająca dostęp do przyległych nieruchomości oraz kanalizacja sanitarna, oświetlenie i sieć wodociągowa. Powstały nowe miejsca parkingowe obsługujące cały teren, przebudowano skrzyżowanie ulicy Grabskiego z ulicą 1 Maja, gdzie powstał także zielony skwer. Projekt utworzył nowe możliwości rozwoju działalności gospodarczej dla właścicieli działek przyległych do nowo budowanej ulicy, m.in. dla mieszkańców ulicy Reymonta oraz terenów leżących nieco w głębi, dotychczas pozbawionych swobodnego dostępu do ciągów komunikacyjnych.

Okres realizacji projektu: 17.07.2008 r. – 30.06.2011 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>