Wzgórze Zamkowe

A A A

W dniu 12 grudnia 2012 roku Województwo Mazowieckie zawarło z Gminą Miasto Sochaczew umowę o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz Parkiem Podzamcze w Sochaczewie” - I etap, przyznając dotację w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych. Wniosek                o wsparcie projektu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji; Działanie 6.2 Turystyka), został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w maju 2009 roku. Był to konkurs  z preselekcją tzn. dwuetapowy, w którym pierwszy etap polegał na ocenie zawartych we wniosku o dofinansowanie zamierzeń realizacyjnych scharakteryzowanego pomysłu projektowego a drugi etap polegał na ocenie szczegółowej dokumentacji. Projekt przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny uzyskując 94,74 % maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia i ostatecznie znalazł się wśród 20 wybranych projektów z całego Mazowsza (na konkurs wpłynęło aż 387 zgłoszeń).

 

Realizacja projektu, polegała na zabezpieczeniu i umocnieniu wzgórza zamkowego, na którym znajdują się ruiny Zamku Książąt Mazowieckich. Teren ma duże wartości kulturowe i krajobrazowe, które podlegają ochronie. Ruiny stanowią dziedzictwo narodowe regionu i są jego atrakcją turystyczną. Stan techniczny zachowanych ruin zamku, a w szczególności ścian murowanych z cegły na zaprawie wapiennej, był bardzo zły. Były one w znacznej części zniszczone zarówno przez działania wojenne

(I i II wojny światowej), jak i oddziaływanie czynników atmosferycznych.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną projekt obejmował:

1. Doraźne zabezpieczenie istniejących fragmentów ścian Zamku na czas prowadzenia robót związanych z zabezpieczeniem skarp i wzgórza zamkowego,

2. Prace konserwatorskie dotyczące zabezpieczenia istniejących ścian Zamku.

3. Wzmocnienie skarpy po północnej stronie wzgórza, poprzez gwoździowanie jej z oblicowaniem w postaci pojedynczej kolumny kaszyc drewnianych. Na pozostałych skarpach zostały wykonane prace porządkowe, powierzchniowego umocnienia oraz wszelkie prace związane z poprawieniem walorów funkcjonalnych i estetycznych wzgórza i okolic.    W związku z tym na skarpach zostały ułożone maty przeciwerozyjne zabezpieczające przed powierzchniowym wypłukiwaniem gruntu oraz stabilizujące nasiona traw do czasu wykiełkowania i pełnego ukorzenienia. Na ciągach pieszych została wykonana kanalizacja w celu odprowadzania wód deszczowych do znajdującego się u podnóża istniejącego przed realizacją projektu kolektora deszczowego.

4. Wykonanie dwóch zasadniczych ciągów pieszych zapewniających dostępność wzgórza dla zwiedzających.

• Schody po stronie wschodniej

• Pochylnie dla pieszych na skarpie północnej i zachodniej.

Realizacja w/w przedsięwzięcia umożliwia aktywną formę rekreacji turystów i mieszkańców miasta. Ponadto przyczynia się ona do nasilenia ruchu turystycznego, w tym zwiększenia dostępności atrakcji turystycznych z wykorzystaniem istniejącego potencjału kulturowego i przyrodniczego w mieście Sochaczew i jego okolicach.

 

Okres realizacji projektu: 30.09.2008 r. – 31.12.2013 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

 


Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>