Cyfryzacja Miasta

A A A

Dwa projekty cyfryzacji miasta

17.11.2011

W ostatnich dniach sochaczewski ratusz złożył dwa wnioski o dofinansowanie z unijnej kasy projektów przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu. Pierwszy z nich to Sochaczew na t@k – program przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu”, drugi nosi nazwę „Sochaczew Miasto e-innowacji”. Obydwa opracowane zostały w Referacie Projektów Społecznych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Badania wykonywane na zlecenie rządu pokazują, że dla gospodarki jednym z trzech istotnych filarów rozwoju jest innowacyjność i cyfryzacja kraju. Obecnie tylko 2/3 Polaków korzysta z Internetu, reszta nie widzi takiej potrzeby lub uznaje, że barierą w dostępie do sieci są wysokie koszty.
- Rodziny niezamożne, wielodzietne czy osoby niepełnosprawne utrzymujące się z renty, których nie stać na zakup komputera i stałe łącze internetowe, pozostają w tyle. A świat idzie do przodu, coraz więcej usług świadczonych jest w sieci, dzięki Internetowi można znaleźć pracę, dodatkowe zajęcie, wykonać przelew. Praktycznych zastosowań jest wiele. Chcemy tego nauczyć 80 rodzin objętych opieką socjalną poprzez realizację projektu – mówi Daniel Jarosz Kierownik Referatu Projektów Społecznych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

„Sochaczew Miasto e-innowacji” (w ramach działania 8.3 PO IG)
● Całkowita wartość projektu: 1 326 650,00
● Poziom dofinansowania: 85%
● Kwota dofinansowania: 1 127 652,00

Projekt skierowany będzie do osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach tzw. świadczeń rodzinnych, w tym do: samotnych rodziców (25 gospodarstw) oraz rodzin pobierających dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (25). Osoby te otrzymają zestawy komputerowe z łączem Internetowym i możliwością udziału w szkoleniach. Dodatkowych 30 rodzin w trudnej sytuacji materialnej otrzyma bezpłatny dostęp do sieci Internet oraz możliwość uczestniczenia w szkoleniach (bez komputerów). Projekt realizowany będzie przez 3 lata (2011-2013), a o jego trwałość ratusz zadba przez kolejnych 5 lat.
Projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Sochaczew na t@k – program przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu” (w ramach działania 2.1 RPO WM)
● Całkowita wartość projektu: 3.058.251
● Koszty kwalifikowane: 3.058.251
● Poziom dofinansowania: 85%
● Kwota dofinansowania: 2.599.513

Projekt obejmie podległe miastu jednostki i zakłady. Działania związane z realizacją projektu rozpoczęły się w 2011 r. i potrwać mają do końca grudnia 2013 roku. „sochaczew na t@k – program przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu” zakłada wyposażenie w nowoczesne narzędzia informatyczne szkół, przedszkoli i zakładów komunalnych. Na początku jednostki podległe ratuszowi „spięte” zostaną nową siecią teleinformatyczną zapewniającą stały dostęp do Internetu, baz danych, wymianę informacji pomiędzy Urzędem Miejskim a placówkami. W ramach projektu zaplanowano wyposażenie szkół m.in. w tablice i stoliki interaktywne, komputery, uruchomiony zostanie „dziennik elektroniczny”. Zakupiona i wdrożona zostanie platforma edukacyjna, która zintegruje wymianę danych pomiędzy UM a szkołami i przedszkolami. Projekt przewiduje też instalację infomatów i infokiosków.
Projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013; Priorytet II - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza; Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

W chwili obecnej obydwa projekty oczekują na ocenę i decyzję Instytucji Wdrażających/Pośredniczących w trybie konkursowy.

Projekty przygotowane zostały przez Referat Projektów Społecznych Urzędu Miasta w Sochaczewie

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>