Sochaczew Miasto e-Innowacji

A A A

 

         

Projekt pn. "Sochaczew Miasto e-Innowacji" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion" dzięki środkom Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wartość dofinansowania projektu: 3.035 756,79 zł

Cel główny: 

Zapewnienie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych z terenu gminy miejskiej Sochaczew zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cele szczegółowe:

1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu 250 uczestnikom projektu z terenu gminy miejskiej Sochaczew.

2) Wyposażenie uczestników projektu objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu.

3) Rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Grupa docelowa projektu:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz  spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych

- rodziny zastępcze

- osoby z grupy 50+

- dzieci i młodzież z dobrymi wynikami w nauce z terenu gminy miejskiej Sochaczew. 

W ramach projektu została wybudowana sieć szerokopasmowa w technologii LTE - uruchomiono 3 stacje bazowe oraz podłączono do Internetu 250 Beneficjentów.

Ponadto wyposażono w sprzęt komputerowy 100 gospodarstw domowych oraz 13 jednostek podległych UM.

Oferowany w ramach projektu, bezpłatny dostęp do Internetu pozwala mieszkańcom na poprawę ich sytuacji życiowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszukiwanie pracy, jak również zapewnia udział w budowie społeczeństwa informacyjnego oraz pogłębia zaufanie do środowiska internetowego.

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>