Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych

A A A

Wnioskodawca

szkoły lub placówki niepubliczne wpisane do ewidencji szkół i palcówek niepublicznych Miasta Sochaczew pod warunkiem złożenia wniosku o dotację do dnia 30 września poprzedniego roku kalendarzowego oraz przekazania danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji .

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21

osoby do kontaktu: Pani Ewa Falenta tel. 46-8621953, e-mail: oswiata2@sochaczew.pl

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029).

Uchwała nr  XXXIII/368/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała nr  XIII/134/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 Tryb udzielania dotacji

  1. Dotacji udziela się na podstawie wniosku organu prowadzącego dotowany podmiot, złożonego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ww. uchwały.
  2. Organ prowadzący lub dyrektor dotowanego podmiotu zobowiązany jest do składania Informacja o faktycznej liczbie uczniów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. Informacje tę organ prowadzący jednostkę rejestruje w systemie elektronicznym wskazanym przez Miasto Sochaczew.
  3. Organ prowadzący niepubliczną szkołę, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki wraz z informacją, o której mowa w ust. 1 winien podać informację o liczbie uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim. Wzór informacji stanowi załącznik Nr 3 do ww. uchwały.
  4. Miesięczna kwota dotacji w poszczególnych miesiącach obliczana jest na podstawie rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej w comiesięcznej informacji sporządzanej wg stanu na pierwszy dzień miesiąca na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju dotowanego podmiotu oraz na podstawie miesięcznej stawki dotacji, z zastrzeżeniem pkt. 5.
  5. W przypadku szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, miesięczną kwotę dotacji obliczoną zgodnie z ust. 4, pomniejsza się w następnym miesiącu o dotację udzieloną na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% zajęć edukacyjnych oraz powiększa się o dotację na uczniów, którzy nie zostali uwzględnieni w informacji sporządzonej wg stanu na 1 dzień miesiąca poprzedniego, a uczestniczyli w co najmniej 50% zajęć edukacyjnych.

 Tryb rozliczania dotacji

  1. Organ prowadzący jednostkę składa rozliczenie z wykorzystania dotacji do dnia 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  2. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych jednostek przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć osobno dla każdej jednostki.
  3. W przypadku gdy dotowana jednostka kończy swoją działalność w trakcie trwania roku budżetowego, w którym udzielono dotacji, organ prowadzący w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji przekazuje rozliczenie dotacji otrzymanej w roku budżetowym, w którym jednostka dotowana zakończyła działalność.
  4. Rozliczenie z wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3 organ prowadzący jednostkę rejestruje w systemie elektronicznym wskazanym przez Miasto Sochaczew.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>