Uchwały Rady Miejskiej

A A A

 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 29 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Podwyższona stawka, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 58 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Rada ustaliła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 13,79 % od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realnie to 25 zł miesięcznie.

Uchwała w sprawie wysokości opłat

 


 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx 

 


Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

 Regulamin utrzymania czystości w mieście.doc

 


 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.doc 

 


 Uchwała w sprawie powierzenia „Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. w Sochaczewie wykonywania zadania własnego obejmującego utworzenie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 uchwała w sprawie powierzenia ZWiK prowadzenia PSZOK.doc

 

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>