Uchwały Rady Miejskiej

A A A

UCHWAŁA NR X/87/19 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,  art. 40 ust.1,  art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy  z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.1) ) uchwala się co następuje:

§ 1.

Dokonuje  się  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w taki sposób,  że w przypadku nieruchomości, na  której zamieszkują  mieszkańcy  miesięczna opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby   mieszkańców  zamieszkujących  daną nieruchomość   oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 2.

§ 2.

1. Ustala  się stawkę opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli  odpady  komunalne  są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 19,00 miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi, jeżeli  odpady  komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 38,00 zł  miesięcznie od  mieszkańcazamieszkującego daną nieruchomość.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

§ 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek

 

1) Zmiany  tekstu   jednolitego   wymienionej   ustawy   zostałyogłoszone w  Dz. U. z 2018 r. poz. 1629,  Dz. U. z 2019 r. poz. 730

 


 

Uchwała nr X/88/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

(uchwała - do pobrania)

(deklaracja - do pobrania)


 

Uchwała nr X/89/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew

(uchwała - plik do pobrania)


Uchwała NR XVII/181/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(uchwała - plik do pobrania)


 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>