Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Wybory

Konkursy - dotacje

A A A

ZARZĄDZENIE NR 231.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 września 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z użytkowania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie Nr 231.2022

Ogłoszenie Nr 231.2022

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 192.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 02 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

 Zarządzenie Nr 192.2022

Ogłoszenie Nr 192.2022

...........................................................................................................................................................................................................

 ZARZĄDZENIE NR 191.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 02 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie Nr 191.2022

Ogłoszenie Nr 191.2022

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 171.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Realizacja programów i projektów kulturalnych, jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych” 

Zarządzenie Nr 171.2022

Ogłoszenie Nr 171.2022

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 170.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarządzenie Nr 170.2022

Ogłoszenie Nr 170.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 169.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem

Zarządzenie Nr 169.2022

Ogłoszenie Nr 169.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 157.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie Nr 157.2022

Ogłoszenie Nr 157.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 149.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 czerwca 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji”

Zarządzenie Nr 149.2022

Ogłoszenie Nr 149.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 148.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 czerwca 2022 r.

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa”

Zarządzenie Nr 148.2022

Ogłoszenie Nr 148.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 147.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14 czerwca 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa”

Zarządzenie Nr 147.2022

Ogłoszenie Nr 147.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 145.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym – Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

Zarządzenie Nr 145

Ogłoszenie Nr 145

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 144.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 7 czerwca 2022 r.

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym – Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zarządzenie Nr 144

Ogłoszenie Nr 144

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 141.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Realizacja programów i projektów kulturalnych, jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych”

Zarzadzenie 141.2022

Ogłoszenie 141.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 140.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 maja 2022 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

 Zarządzenie 140.2022

Ogłoszenie 140.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  139.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 31 maja 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”

Zarządzenie 139.2022

Ogłoszenie 139.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 125.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Zarządzenie 125.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 124.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”

Zarządzenie 124.2022

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 123.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Realizacja programów i projektów kulturalnych, jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych”

Zarządzenie 123.2022

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 122.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. Programy profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym  „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej

Zarządzenie 122.2022

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 121.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja wydarzeń kulturalnych”

Zarządzenie 121.2022

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 120.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarządzenie 120.2022

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 99.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji” 

Zarządzenie 99.2022

Ogłoszenie 99.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 98.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa”

 Zarządzenie 98.2022

Ogłoszenie 98.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 97.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Organizowanie półkolonii letnich w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa” 

 Zarządzenie 97.2022

Ogłoszenie 97.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 92.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym – Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym 

Zarządzenie 92.2022

Ogłoszenie 92.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 91.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym – Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zarządzenie 91.2022

Ogłoszenie 91.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 87.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja projektów sportowo rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Zarządzenie 87.2022

Ogłoszenie 87.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 86.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”

Zarządzenie 86.2022

Ogłoszenie 86.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 85.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym - „Realizacja programów i projektów kulturalnych, jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych”

Zarządzenie 85.2022

Ogłoszenie 85.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 84.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej

Zarzadzenie 84.2022

Ogłoszenie 84.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 83.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i patologiom społecznym - „Realizacja wydarzeń kulturalnych”

Zarządzenie 83.2022

Ogłoszenie 83.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 82.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarządzenie 82.2022

Ogłoszenie 82.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 81.2022

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”

Zarządzenie 81.2022

Ogłoszenie 81.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 52.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”

Zarządzenie 52.2022

Ogłoszenie 52.2022a.pdf

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 51.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”

Zarządzenie 51.2022

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 38.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 38.2022

Ogłoszenie wyników - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  37.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 37.2022

Ogłoszenie wyników - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego

 

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 36.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 36.2022

Ogłoszenie wyników - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny

............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 35.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 lutego 2022 r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 35.2022

 Ogłoszenie wyników - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

 

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 26.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”

Zarządzenie 26.2022

Ogłoszenie 26.2022

 

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 7.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 stycznia 2022 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 7.2022

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej

 

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 6.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 stycznia 2022 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 6.2022

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego

 

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 5.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 stycznia 2022 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 5.2022

Ogłoszenie knkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny

 

 ..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 4.2022

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 stycznia 2022 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 4.2022

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

 

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 156.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizowanie cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji, w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, koszykówka, ratownictwo wodne i innych”

Zarządzenie 156.2021

............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 155.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym „Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

Zarządzenie 155.2021

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 154.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie 154.2021

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 153.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zarządzenie 153.2021

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 137.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji”

Zarządzenie 137.2021

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 136.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w ramach programów przeciwdziałania narkomanii”

Zarządzenie 136.2021

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 135.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej

Zarządzenie 135.2021

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 134.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)”

Zarządzenie 134.2021

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 133.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”

Zarządzenie 133.2021

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 132.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarządzenie 132.2021

............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 129.2021

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 15 czerwca 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego”

Zarządzenie 129.2021

.........................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 125.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja projektów sportowo - rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Zarządzenie Nr 125.2021

Ogłoszenie Nr 125.2021

 

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 111.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizyczne pn. „Organizowanie cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji, w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, koszykówka, ratownictwo wodne i innych”

Zarządzenie Nr 111.2021

Ogłoszenie Nr 111.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 110.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w ramach programów przeciwdziałania narkomanii”

Zarządzenie Nr 110.2021

Ogłoszenie Nr 110.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 109.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

Zarządzenie Nr 109.2021

Ogłoszenie Nr 109.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 108.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja programów - profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy, na terenie sochaczewskich szkół”

Zarządzenie Nr 108.2021

Ogłoszenie Nr 108.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 107.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zarządzenie Nr 107.2021

Ogłoszenie Nr 107.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 ..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 106.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 5 maja 2021 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji”

Zarządzenie Nr 106.2021

 Ogłoszenie Nr 106.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

..........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 97.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej

Zarządzenie Nr 97.2021

Ogłoszenie Nr 97.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 96.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)”

Zarządzenie Nr 96.2021

 Ogłoszenie Nr 96.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 95.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”

Zarządzenie Nr 95.2021

Ogłoszenie Nr 95.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 94.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarządzenie Nr 94.2021

Ogłoszenie Nr 94.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 93.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego”

Zarządzenie Nr 93.2021

Ogłoszenie Nr 93.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  92.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 92.2021 

 

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 88.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja projektów sportowo - rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

Zarządzenie 88.2021

Ogłoszenie konkursowe pn. Organizacja projektów sporotowo-rekreacyjnych typu rajdy, zloty marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 86.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego”

Zarządzenie 86.2021

 

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 73.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23 marca 2021 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 73.2021

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej - nabór dodatkowy

https://www.witkac.pl/strona

 

...............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 65.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego”.

 Zarządzenie Nr 65.2021

Ogłoszenie do Zarządzenia Nr 65.2021

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

..................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 62.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny

Zarządzenie 62.2021

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 61.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego

Zarządzenie 61.2021

 

.............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 60.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej

Zarządzenie 60.2021

 

...............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 59.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Tytuł zadania: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

Zarządzenie 59.2021

 

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 22.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 stycznia 2021 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 22.2021

Ogłoszenie konkursow - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 24.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 stycznia 2021 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 Zarządzenie 24.2021

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 23.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 Zarządzenie 23.2021

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 25.2021

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 stycznia 2021 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 25.2021

Ogłoszenie konkursowe - Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dyscyplin sportowych tj. judo, pływanie i sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny

Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

 

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 100.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 74.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej  pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne”

Zarządzenie nr 100.2020

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 99.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 73.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarządzenie nr 99.2020

 

............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 82.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 31 marca 2020 r.

 

w sprawie unieważnienia konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej”

Zarzadzenie 82.2020

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 81.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie unieważnienia konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)”

Zarzadzenie 81.2020

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 80.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 31 marca 2020 r.

 w sprawie unieważnienia konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)”

Zarzadzenie 80.2020

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 78.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: działalności nas rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

 

Zarzadzenie 78.2020.pdf

 

..............................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 77.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

 

Zarzadzenie 77.2020.pdf

 

...............................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 76.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja projektów sportowo - rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

 

Zarzadzenie 76.2020.pdf

 

........................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 75.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Sochaczew z problemem uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych (dopalaczy) oraz członków rodzin osób uzależnionych”

 

Zarzadzenie 75.2020.pdf

 

.....................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 74.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej  pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne”

 

Zarzadzenie 74.2020.pdf

 

.................................................................................................................................................................................................... 

ZARZĄDZENIE NR 73.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarzadzenie 73.2020.pdf

 

 

.........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 72.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu
na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarzadzenie 72.2020.pdf

 

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 57.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 04 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn.: „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego”

Zarzadzenie 57.2020

 

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 58.2020

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 04 marca 2020 r.

 

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, współfinansowanego przez Miasto Sochaczew pn. „Realizacja programów profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy na terenie sochaczewskich szkół”

Zarzadzenie 58.2020

 

........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 52.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 lutego 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 52.2020.

 

.................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 26.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja projektów sportowo - rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Zarzadzenie 26.2020

Załącznik do Zarzadzenia - ogłoszenie

Oferta

 .............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 27.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: turystyki i krajoznawstwa pn. „Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa”

Zarzadzenie 27.2020

Załącznik do Zarzadzenia -Ogłoszenie

Oferta

.........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 28.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”

Zarzadzenie 28.2020

Załacznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 29.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności nas rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób w wieku emerytalnym”

 Zarzadzenie 29.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 30.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej  pn. „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne”

Zarzadzenie 30.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 31.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)”

Zarzadzenie 31.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 32.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja programów profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. dopalaczy na terenie sochaczewskich szkół”

Zarzadzenie 32.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

.......................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 33.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)”

Zarzadzenie 33.2020

Załacznik do Zarzadzenia - ogłoszenie

Oferta

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 34.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Sochaczew z problemem uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych (dopalaczy) oraz członków rodzin osób uzależnionych”

Zarzadzenie 34.2020

Załącznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 35.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn.: „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego”

Zarzadzenie 35.2020

Załacznik do Zarzadzenia - Ogłoszenie

Oferta

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 36.2020

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury” - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej”

Zarzadzenie 36.2020

Załącznik do Zarzadzenie - Ogłoszenie

Oferta

.....................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 6.2020

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 6.2020

Załacznik do zarządzenia - ogłoszenie

wniosek SPORT.doc

 

................................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 197.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 10 września 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych

Zarzadzenie Nr 197.2019

 

...................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 171.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

 z dnia 7.08.2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych

Zarządzenie Nr 171.2019

Zał. do Zarządzenia Nr 171.2019

ROD Wniosek o udzielenie dotacji

 

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 154.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 9 lipca 2019 r.

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie 154.2019

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 152.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 9 lipca 2019 r.

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 152.2019

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 122.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 4 czerwiec 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 122.2019

Oferta Załącznik Nr 1 do rozporządzenia

 

.................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 121.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 121.2019

..................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 54.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 19 marca 2019 r.

 

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew z zakresu:

 1. Programu Współpracy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

 2. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 3. Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 4. Pomocy Społecznej.

Zarzadzenie NR 54.2019

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  42.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 lutego 2019 r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 42.2019

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 18.2019

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 22 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew z zakresu:

  1. Programu Współpracy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.
  2. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  4. Pomocy Społecznej.

Zarządzenie nr 18.2019

...........................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 282.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 Zarządzenie 282.2018

 

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 94.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

1. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

Zarzadzenie 94.2018

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 64.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12 marca 2018 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu: Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie 64.2018.pdf

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 30.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23 stycznia 2018 r.
 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 Zarządzenie 30.2018

...............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 19.2018

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

1. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Pomocy Społecznej

 Zarządzenie 19.2018

...............................................................................................................................................................................................................

 

 

ZARZĄDZENIE NR 305.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 305.2017

wniosek_sport.doc

..............................................................................................................................................................................................................

 

ZARZĄDZENIE NR 304.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2017 r.

 w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2018.

Zarzadzenie 304.2017.

...................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 278.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 4 grudnia 2017 r.

 

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

 I. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Pomocy Społecznej.

Zarządzenie 278.2017

 

ZARZĄDZENIE NR 43.2017

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 lutego 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

1. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Pomocy Społecznej.

Zarządzenie 43.2017.

 

ZARZĄDZENIE NR 37.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 lutego 2017 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 37.2017.pdf

 

 

ZARZĄDZENIE NR 8.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 stycznia 2017 r.

  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie Nr 8.2017

Ogłoszenie do zarządzenia Nr 8.2017

 

ZARZĄDZENIE NR 7.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 17 stycznia 2017 r.

 w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2017.

Zarządzenie Nr 7.2017

 

ZARZĄDZENIE NR 3.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 10 stycznia 2017 r.

 

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

 I. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

IV. Pomocy Społecznej.

  Zarządzenie Nr 3.2017

Treść Ogłoszenia do Zarządzenia Nr 3

 

 

ZARZĄDZENIE NR 287/2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 grudnia 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew

Zarządzenie 287.2016.pdf 

Załącznik Nr 1 do Uchwały X.84.15.doc

 

ZARZĄDZENIE NR 98/16

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarządzenie 98/16

 

 


ZARZĄDZENIE NR 66/16

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarzadzenie Nr 66 z dnia 8 marca 2016 r.

 


ZARZĄDZENIE NR 41/16

 

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23 lutego 2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

 I. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

II. Pomoc Społeczna

Treść Zarzadzenia Nr 41/16

 

 

 


ZARZĄDZENIE NR 42/16

 

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23 lutego 2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Treść Zarzadzenia Nr 42/16

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 15.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

  Treść Zarządzenie nr 15.2016

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 14.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

 

w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2016.

 Treśc Zarządzenia nr 14.2016

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 12.2016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 12.01.2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

                     I. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

                   II. Pomocy Społecznej.

Treść Zarządzenia nr 12.2016

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA SOCHACZEWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2014 ROK”

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 73.15

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 14.04.2015 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań  z zakresu sportu

na terenie Gminy Miasta Sochaczew

treść zarzadzenia 73.15.pdf

 

 

 


 

ZARZĄDZENIE NR 42/15

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 03.03.2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań  z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 

treść zarzadzenia 42 2015.pdf

 


 

Zarządzenie nr 41/2015

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 03.03.2015r.

w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2015.

 

treść zrzadzenie 41 2015.pdf

 


 

Zarządzenie nr 39/2015

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 03.03.2015r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

I. Programu współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

IV. Pomocy Społecznej

 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA 39/2015 pdf

 

 

 


 

 

Zarządzenie nr 2/2015

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 13.01.2015r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew z zakresu:

I. Programu współpracy miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

IV. Pomocy Społecznej

 

Treść zarządzenia.pdf

 

 

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA SOCHACZEWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2013 ROK”

 


 

ZARZĄDZENIE NR 54/14

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań
z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 Zarzadzenie 54.pdf


 

ZARZĄDZENIE NR  53/14

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW 

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczewa z zakresu:

I.  Programu współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV.  Pomocy Społecznej.

Zarzadzenie 53.pdf


 

Zarządzenie nr 13/2014

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 16.01.2014r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Treść Zarządzenia (PDF)

 


 

 

Zarządzenie nr 12/2014

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 16.01.2014r.

w sprawie: regulaminu przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2014.

Treść zarządzenia(PDF)

 

 


 

 

Zarządzenie nr 11/2014

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 16.01.2014r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew z zakresu:

I. Programu współpracy miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

IV. Pomocy Społecznej

 

Treść Zarządzenia (PDF)

 

 


 

 

Sprawozdania z realizacji zadań publicznych za 2012r.zip

 


 

Zarządzenie nr 44/13

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew z zakresu:

I. Programu współpracy miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

IV. Pomocy Społecznej

 

treść zarządzenia

 

 

 


 

Zarządzenie nr 45/13

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasto Sochaczew

treść zarządzenia

 


 

 

 

 


 

 

Zarządzenie nr 7/2013

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 08.01.2013r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasto Sochaczew

 

Zarządzenie do pobrania (pdf)

Regulamin przyznawania punktów wnioskom składanym w konkursach o dofinansowanie zadań z zakresu sportu w roku 2013. (pdf)

 
Zarządzenie nr 8/2013

Burmistrza Miasta Sochaczew

 z dnia 08.01.2013r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczewa z zakresu:

 

I. Programu współpracy miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

II. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

III. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

IV. Pomocy Społecznej

 

Zarządzenie do pobrania (pdf)


 

Zarządzenie Nr 39/2012

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 14.03.2012 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań
z zakresu sportu na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

 


 

 

Sprawozdania z realizacji zadań publicznych

Sprawozdanie Konkursów 2011.docPodmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Agata Kalińska – Naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych
Data wytworzenia: 14.09.2022
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 23.03.2012 09:49


  rejestr zmian