MKRPA

A A A

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochaczewie, powołana jest zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczewa, na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu realizacji zadań wynikających z zapisów ustawowych oraz określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanym corocznie przez Radę Miejską.

Do zadań Komisji należą:

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym:

  • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 
  • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
  • czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;  
  • w miarę możliwości i kompetencji udzielanie podstawowych informacji związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii;

2. Zadania w zakresie kontroli przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w miarę możliwości przy współudziale osoby z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie;

3. Zadania związane z opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.                            

 

W skład Komisji wchodzą osoby przygotowane do działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych reprezentujące m.in. władze miasta, sąd, policję.

  • Justyna Citko – Przewodnicząca (Centrum Usług Społecznych),
  • Olga Kujawa – Członek (Centrum Usług Społecznych)
  • Elżbieta Uczciwek – Członek
  • Justyna Wierzbicka – Członek (Urząd Miejski)
  • Dorota Włodarczyk – Członek (Sąd Rejonowy)

Kontakt: Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew

tel.: 46 863 14 81 lub 46 863 14 83 , tel. kom.: 789 295 514 w godzinach pracy Centrum Usług Społecznych.

e-mail.: mkrpa@cussochaczew.pl

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>