Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

e - Urząd

A A A

 e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.

 


W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
 • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego  weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Wykaz punktów potwierdzających na terenie Gminy Miasto Sochaczew PROFIL ZAUFANY:

           Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, tel.: (0-46) 862 22 35

           Urząd Skarbowy w Sochaczewie, ul. Grabskiego 4, tel.: (0-46) 862 26 03

 

 


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, lub Profilem Zaufanym ePUAP. 

 

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT,
 • XML, XLS, XLSX, ODS,
 • CSV,
 • TXT,
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
 • PDF,
 • ZIP, RAR, TAR, GZ.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.


Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 


Katalog usług Urzędu Miejskiego w Sochaczewie został określony w zakładce: 

Sprawy wg wydziałów

 

Obecnie wydawany jest przez urzędy nowy tzw. „E-dowód”, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Zewnętrznie wygląda on podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego.

Nową informacją na pierwszej stronie dokumentu jest tzw. numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie dowodu. Numer ten jest potrzebny, jeśli ktoś chce skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Nowością w obecnych „e-dowodach” jest ich warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. „E-dowód” działa bezstykowo, co oznacza, że wystarczy przyłożyć go do specjalnego czytnika.

Dowód osobisty – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży (np. państwa grupy Schengen).

Natomiast, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami, np.

 • e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty)
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

Ważne: „E-dowód” może zawierać podpis osobisty. Jest to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.

Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w „E‑dowodzie”, należy wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument. W przypadku dziecka, które ukończyło 13 lat, rodzic lub opiekun prawny może wyrazić taką zgodę, jeśli chce, żeby w dowodzie dziecka znalazł się certyfikat podpisu osobistego. W takim przypadku podpis osobisty będzie ważny dopiero w dniu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Podpis osobisty wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Podpis osobisty może być wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Podpis osobisty może służyć m.in. do podpisu dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu.

Więcej o „e-dowodzie” i nowych jego funkcjach można przeczytać na oficjalnej stronie:

https://www.gov.pl/web/e-dowod#

 

  

 


 Podstawa prawna:

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

 
Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Andrzej Wierzbicki – Sekretarz Miasta
Data wytworzenia: 17.07.2020
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 09.03.2012 21:29


  rejestr zmian
 
do pobrania